24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 122/2013

להתקנה שירות ותחזוקה של תשתיות תקשורת

מכרז מספר: 122/2013
מועד פרסום: 17/06/2013
מועד אחרון להגשה: 23/07/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד) 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 122/2013

להתקנה שירות ותחזוקה של תשתיות תקשורת

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם שני ספקים המסוגלים לספק שירותי התקנה ואחזקה של תשתיות תקשורת בסניפים, במתקני מכבי ובמשרדי ההנהלה הפרוסים ברחבי הארץ.
 
ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 3 תקופות נוספות בנות 18 חודשים בכל פעם.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו בשנים האחרונות (2011-2012) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  3. מסוגל לספק למכבי בעצמו את השירות. יאושר שימוש בקבלני משנה בכפוף לאישור פרטני של מכבי מראש לפני ביצוע  כל עבודה.
  4. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, בתכנון, אספקה, התקנה, ותמיכה של תשתיות תקשורת וכל השירותים הכרוכים בכך.
  5. בעל לפחות 3 לקוחות בתחום תשתיות תקשורת בפריסה ארצית.
  6. מעסיק לפחות 6 עובדים מקצועיים בתחום תשתיות תקשורת.
  7. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 17.6.13 ועד ליום 25.6.13 בתמורה לתשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, לרכזת הוועדה, באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il, לא יאוחר מיום 7.7.13.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 2013/ "122 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, במשרדי מכבי שירותי בריאות, כאמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 23.7.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! . ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.