15 דצמבר 2017 כ"ז כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 107/2013

לעבודות בינוי והקמת מרפאה במרום נווה, רמת גן

מכרז מספר: 107/2013
מועד פרסום: 18/06/2013
מועד אחרון להגשה: 13/08/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 107/2013

לעבודות בינוי והקמת מרפאה במרום נווה, רמת גן

מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע: הקמת מבנה למתן שירותי רפואה ברח' רימלט 7, מרום נווה, רמת גן, הכולל, 3 קומות מרתף המהוות חניון בשטח של כ- 4,500 מ"ר ועוד 4 קומות משרדי המרפאה בשטח של כ- 3,000 מ"ר, כמפורט במסמכי המכרז .
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 10,000 ש"ח, לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 18.6.13 ועד ליום 2.7.13, בימים א'– ה', בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה לצורך זה. כמו כן ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מכבי ובאתר האינטרנט.
על המציע לעמוד בכל התנאים המוקדמים המפורטים במכרז:
 1. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים למכרז זה, קבוצה ג-5* לפחות (כלומר, קבלן המאושר לביצוע עבודות למשרדי ממשלה).
 2. בידיו תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
 3. בידיו אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדוחותיו הכספיים של המציע, בשלוש השנים 2010-2012 בהיקף של לפחות,30 מלש"ח(שלושים מיליון) ש"ח לכל שנה.
 4. בידיו כל האישורים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו והתקנות והצווים לפיו.
 5. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.12. כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס-דאטה ישראל או חברת דן אנד ברדסטריט כשהדו"ח נכון לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
 6. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך השנתיים האחרונות 2011-2012. כל פרויקט בהיקף כספי של לפחות מחצית מהעבודות נשוא המכרז. ניסיונו כולל בניה עם מורכבות הנדסית של לפחות 3 מפלסי מרתפים בשיטת Top down.
 7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 3 מיליון ₪ כמפורט במסמכי המכרז.
 8. בידיו נספח א-3 תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
 9. השתתף בסיור קבלנים, שייערך ביום ד', ה- 3.7.13 בשעה 14:00 ברמת גן. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 10. באם המציע הינו תאגיד, בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של התאגיד, וכן אישור כי התאגיד קיים ופועל וכי על פי מסמכי ההתאגדות, התאגיד רשאי לחתום על מסמכי המכרז לרבות החוזה, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
 11. בידיו אישור עריכת ביטוחי הקבלן – בנוסח כמפורט בנספח ט1', כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל.
 
שאלות ובירורים בקשר למכרז ומסמכיו ניתן להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור, לגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, ולא יאוחר מיום 10.7.13.
 
ההצעה תוגש לגב' ענת מנדל, במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג' ה-13.8.13 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.