11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מודעה מעודכנת - מכרז פומבי רגיל מס' 107/2013
עבודות בינוי והקמת מרפאה במרום נווה, רמת גן

מכרז מספר: 107/2013
מועד פרסום: 01/07/2013
מועד אחרון להגשה: 18/08/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
נספח שינויים (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מודעה מעודכנת - מכרז פומבי רגיל מס' 107/2013


עבודות בינוי והקמת מרפאה במרום נווה, רמת גן

מכבי שירותי בריאות מזמינה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע: הקמת מבנה למתן שירותי רפואה ברח' רימלט 7, מרום נווה, רמת גן, הכולל, 3 קומות מרתף המהוות חניון בשטח של כ- 4,500 מ"ר ועוד 4 קומות משרדי המרפאה בשטח של כ- 3,000 מ"ר, כמפורט במסמכי המכרז .

כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 10,000 ש"ח, לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 1.7.13 ועד ליום 11.7.13, בימים א'– ה', בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה לצורך זה. כמו כן ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מכבי ובאתר האינטרנט.

על המציע לעמוד בכל התנאים המוקדמים, ובידיו המסמכים המפורטים במכרז:
 1. אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים למכרז זה, קבוצה ג-5* לפחות (כלומר, קבלן המאושר לביצוע עבודות למשרדי ממשלה).
 2. תצהיר העשוי לפני עו"ד המאשר שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
 3. אישור רו"ח על הכנסות המציע לפי כללי חשבונאות מקובלים בדוחותיו הכספיים, בשלוש השנים 2010-2012 בהיקף של לפחות, 30 (שלושים) מלש"ח לכל שנה.
 4. כל האישורים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו והתקנות והצווים לפיו.
 5. דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.12. כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס-דאטה ישראל או חברת דן אנד ברדסטריט כשהדו"ח נכון לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
 6. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך השנתיים האחרונות 2011-2012. כל פרויקט בהיקף כספי של לפחות מחצית מהעבודות נשוא המכרז. ובנוסף, ניסיונו ב-10 השנים האחרונות כולל בניית מרתף בעומק 3 מפלסים לפחות, עם מורכבות הנדסית של עבודה בשיטת Top down.
 7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 3 מיליון ₪ כמפורט במסמכי המכרז.
 8. תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
 9. השתתף בסיור קבלנים, שייערך ביום ב', ה- 15.7.13 בשעה 14:30 ברמת גן. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 10. באם המציע הינו תאגיד, בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של התאגיד, וכן אישור כי התאגיד קיים ופועל וכי על פי מסמכי ההתאגדות, התאגיד רשאי לחתום על מסמכי המכרז לרבות החוזה, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
 11. אישור עריכת ביטוחי הקבלן – בנוסח כמפורט בנספח ט1', כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל.
שאלות ובירורים בקשר למכרז ומסמכיו ניתן להפנות באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור, לגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, ולא יאוחר מיום 16.7.13.

ההצעה תוגש לגב' ענת מנדל, במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' ה-18.8.13 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.