23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכרז לאספקת מערכות העשרת חמצן למבוטחי מכבי בבתיהם

מכרז מספר: 108/2009
מועד פרסום: 20/8/2009
מועד אחרון להגשה: 14/9/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות -

 
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, מס' 108/2009 לאספקת מערכות העשרת חמצן למבוטחי מכבי בבתיהם
 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת מערכות העשרת חמצן למבוטחי מכבי בבתיהם.
2.   המזמינה מעוניינת להתקשר עם ספק /ספקים המסוגל/ים לספק למבוטחי מכבי בבתיהם מערכות להעשרת חמצן הכוללות- מחוללי חמצן, גלילי חמצן, חמצן נוזלי, כל האביזרים הנלווים, שירותי אחזקה ותיקונים למערכות וכן שירותי הובלה, מילוי החמצן, הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").
3.  מערכות העשרת החמצן מחולקות לשתי קבוצות: קבוצה א' כוללת- מחוללי חמצן, גלילי   חמצן נייחים וניידים. קבוצה ב' כוללת מערכות חמצן נוזלי. לכל קבוצה ייבחרו עד שני ספקים.
4.   ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם
        בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם בתנאים זהים.
5.   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 20.8.09 ועד ליום 30.8.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
6. פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 30.8.09 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 7.9.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
7.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה
     הבלעדי.
8.   מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם
     תמצאנה המתאימות ביותר.
9.  מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז     התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מערכות העשרת  חמצן  למבוטחי מכבי בבתיהם.
10. נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי
     המכרז.
11. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מנהל ספרים כדין.
ג. למערכות המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE.
ד. בידיו אישור מיצרני /יבואני המערכות המורשים כי הוא נציג מורשה שלהם בארץ.
ה. הכנסותיו בשנתים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם
       משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן  1 מיליון  ₪ לשנה לפחות.
ו. המציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתו על סך 50,000 ₪.
ז. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
דרישות לקבוצה א' (מחוללי חמצן, גלילי חמצן נייחים וניידים):
א. מחוללי החמצן מהתוצרת המוצעת על ידו נמכרו בכמות מצטברת של לפחות 4000 יח' בשנת 2008 
     בישראל, ארה"ב, מערב אירופה ויפן.
ב. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א' למטופלים
     בבתיהם
ג. סיפק ב 2008 מערכות להעשרת חמצן מקבוצה א' ללפחות 1500 מטופלים, עבור ספק אשר ייבחר לאספקה
   לחלק ממחוזות מכבי – מספר המטופלים הינו 300 לכל מחוז.
דרישות לקבוצה ב' (מערכות חמצן נוזלי):
א. הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מערכות להעשרת חמצן מקבוצה  ב' למטופלים
    בבתיהם.
ב. סיפק ב 2008 מערכות להעשרת חמצן מקבוצה ב' ללפחות 75 מטופלים, עבור ספק אשר ייבחר לאספקה לחלק
     ממחוזות מכבי – מספר המטופלים הינו 15 לכל מחוז.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
11.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  
       והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
12.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,
       או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה-14.9.09 בשעה  12:00.
13.    ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
14.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
       במסמכי המכרז.