23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

מכרז לאספקת שירותי גניזה

מכרז מספר: 109/2009
מועד פרסום: 27/8/2009
מועד אחרון להגשה: 12/10/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות -

 
מכרז פומבי מס' 2009/ 109, לאספקת שירותי גניזה
 
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "המזמינה") מזמינה בזה את המעונינים, להגיש הצעה לאספקת שירותי גניזה למכבי שירותי בריאות.
2.   המזמינה מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק שירותי גניזה בפריסה ארצית.
3.   ההתקשרות היא לתקופה של שבע שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם, בתנאים זהים.
4.  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 30.8.09 ועד ליום 15.9.09, תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03), בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
5.  פניות לברורים תיעשנה לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, בדואר אלקטרוני, mahat_s@mac.org.il  עד ליום 15.9.09 וזאת באמצעות הפניית השאלות בדואר אלקטרוני, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 24.9.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.
6.   המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7.   מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום  המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת שירותי גניזה.
8.  נוסח חוזה ההתקשרות עליו ידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי
     המכרז.
9. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. תאגיד רשום כחוק בישראל.
ב. מנהל ספרים כדין.
ג. המציע בעל נסיון של חמש שנים רצופות לפחות (2004-2008) במתן שירותי גניזה, וכל השירותים הכרוכים בכך
    (הנסיון הוא של התאגיד ולא באמצעות קבלן משנה / אחר).
ד. הכנסותיו בשנתים האחרונות (2007-2008) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות
    הכספיים השנתיים שלו, הן 3 מיליון ₪ לשנה לפחות.
ה. מחזיק שטחים בהם מאוחסנים ופעילים 180,000 מיכלים לפחות.
ו. מתחייב כי בידיו ביום תחילת ההתקשרות שטחים ומבני אחסון פנויים לאחסון של 100,000 מיכלים וכי
   שטחים אלו יותאמו בהתאם לצרכי מכבי.
ז. ברשותו רישיון עסק מטעם הרשות המקומית להפעלת שירותי גניזה.
ח. מתחייב כי יהיו ברשותו אישורים על בדיקות תקופתיות שנעשו בשנה האחרונה בתחומי: בטיחות, כיבוי, אש,
    חשמל, הדברה וריסוס, עפ"י תקנים ישראליים.
ט. מספק שירות ללפחות לקוח אחד המארכב לפחות 75,000 מיכלים.
יא. בעל יכולת לספק שירות בפריסה ארצית.
יב. המציא ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום הצעתו על סך 50,000 ₪.
יג. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
10.   המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים  
       והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
11.   ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט,
       או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 12.10.09 בשעה  12:00.
12.    ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
13.   בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור
       במסמכי המכרז.