16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2013

לרכישת שרותי אחזקה ותיקונים לגנרטורים

מכרז מספר: 124/2013
מועד פרסום: 17/07/2013
מועד אחרון להגשה: 22/08/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2013

לרכישת שרותי אחזקה ותיקונים לגנרטורים

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק המסוגל לספק למכבי שירותי אחזקה שוטפים, ואספקת חלפים ותיקונים לגנרטורים, באתריה הפזורים בכל רחבי הארץ. ניתן להעזר בקבלני משנה לשירותים הבאים בלבד: שינוע, אספקת דלק, מהנדסים בודקים להיתרי משרד האנרגיה, תיקון/שיפוץ חופות.
 
ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. מסוגל לספק למכבי בעצמו או באמצעות קבלני משנה (כמפורט לעיל), את המוצרים והשירותים.
 3. הכנסותיו בשנים 2011-2012, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים שלו, הן 600,000 ₪ לשנה לפחות.
 4. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקת השירותים נשוא מכרז זה.
 5. בעל יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות: אילת, איו"ש ורמת הגולן.
 6. מעסיק לפחות 10 אנשי שירות לצורך ביצוע השירותים, מתוכם 4 חשמלאים בעלי רישיון חשמל מסוג חשמלאי מוסמך לפחות, ו- 6 מכונאים בעלי תעודת הסמכה ממשלתית מכונאי סוג 3 לפחות, כאשר כל אנשי השירות הנ"ל הינם עובדים ישירים של המציע ולא קבלני משנה.
 7. מעסיק לפחות 2 מהנדסי חשמל בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות. אנשי השירות הינם עובדים ישירים של המציע ולא קבלני משנה.
 8. ברשותו לפחות 10 רכבי שירות.
 9. מסוגל לספק את השירותים למערכות, בשני אתרים שונים במכבי בו זמנית.
 10. נתן שירותים בעצמו או באמצעות קבלני משנה, בהתאם לנשוא מכרז זה, לפחות ל- 150 מערכות בשנה,במהלך 3 השנים האחרונות.
 11. סיפק שירותים לשני לקוחות לפחות (בפריסה ארצית) כאשר לכל אחד מהם בנפרד היו 70 גנרטורים מעל 50 kva, בשלוש שנים האחרונות.
 12. בבעלותו אישור על היותו "מפעל חיוני" כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חרום תשכ"ז–1967.
 13. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 14. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך; השתתף בכנס ספקים.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 14.7.13 ועד ליום 22.7.13 בתמורה לתשלום של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת מכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה' בין 10:00-14:00. 
 
כנס ספקים, שההשתתפות בו חובה למציעים, יתקיים ביום ד' 24.7.13 בשעה 10:30 במכבי.
 
ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, לרכזת הוועדה, עד ליום 6.8.13 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד, לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי 22.8.13 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.