19 דצמבר 2017 א' טבת תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 108/2013

לשיפוץ והתאמת מחסן תרופות במרכז הלוגיסטי, לוד

מכרז מספר: 108/13
מועד פרסום: 21/07/2013
מועד אחרון להגשה: 25/08/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 108/2013

לשיפוץ והתאמת מחסן תרופות במרכז הלוגיסטי, לוד

 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ והתאמת מחסן תרופות במרכז הלוגיסטי, בלוד.
 
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 1500 ₪, לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 21.7.13 ועד ליום 29.7.13 ימים א'–ה', בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה לצורך זה.
 
על המציע לעמוד בתנאים המוקדמים המפורטים במכרז, ובידיו המסמכים הבאים:
  1. אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-2 לפחות.
  2. תצהיר עשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  3. אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  4. דו"חות כספיים מעודכנים ליום 2012. 31.12. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז, כשדו"ח המידע יהיה מעודכן לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  5. אם המציע הינו תאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך, יצרף להצעתו, בנוסף לדו"חות הכספיים, גם דו"חות כספיים מסוקרים מעודכנים לתאריכים המאוחרים ביותר האפשריים עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
  6. הואיל ולוחות הזמנים של פרויקט זה מוגבלים לתאריך סיום תוקף אישור משרד הבריאות הקיים - בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך שלוש השנים האחרונות (2010-2012) ולפחות אחד מהם בינוי מחסן לוגיסטי בשטח של כ- 500 מ"ר לפחות כאשר ההיקף הכספי של כל אחד מהם הינו לפחות 1 מיליון ₪ כולל מע"מ.
  7. ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 (מאה וחמישים אלף) ₪.
  8. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  9. השתתף בסיור קבלנים שייערך ביום א', 4.8.13 בשעה 13:00 במרכז הלוגיסטי בלוד. ההשתתפות בסיור הינה חובה להשתתפות במכרז, ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכיו.
  10. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל עניין.
 
ניתן להציג שאלות לא יאוחר מיום 12.8.13 בשעה 12.00, באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור.
 
ההצעה תוגש לגב' ענת מנדל, במסירה ידנית בלבד ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 25.8.13 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 
ניתן לעיין במסמכי מכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.