18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 119/2013

לאספקת ואחזקת מערכות US לביצוע אקו לב

מכרז מספר: 119/13
מועד פרסום: 21/07/2013
מועד אחרון להגשה: 25/08/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 119/2013

לאספקת ואחזקת מערכות US לביצוע אקו לב

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי מערכות על-קול (US) לביצוע אקו לב במבוגרים, ילדים, ילודים ועוברים, להתקינם באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם, משני סוגים: (א) אקו לב דו מימד בעל יכולת תלת מימדית (PREMIUM), ו/או (ב) אקו לב דו מימד (HIGH END).
התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים תהיה לשנת 2013, קרי, לתקופה שתחילתה במועד חתימת הסכם ההתקשרות וסיומה ביום 31.12.13. להערכת מכבי, בתקופה זו יירכשו כ-3 מערכות.
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה.
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות ההכרחיות לעצם ההגשה, כלהלן:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. יצרן ; או נציג מורשה של היצרן ובידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  3. מסוגל לספק למכבי את המערכות, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  4. ליצרן המערכות ותק של 3 שנים לפחות, בייצור מערכות US לביצוע אקו לב.
  5. לו, או לו וליצרן יחדיו, ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מערכות US ו/או ציוד רפואי למשתמש מקצועי (לא שימוש ביתי) הדורש אחזקה שוטפת, על כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
  6. בעל מערך שרות הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הסמכה של היצרן ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים באחזקת מכשירי US.
  7. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 21.7.13 ועד ליום 29.7.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז עד ליום 8.8.13 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 119/2013 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים" בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 25.8.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.