18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 125/2013

לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד


מכרז מספר: 125/13
מועד פרסום: 04/09/2013
מועד אחרון להגשה: 17/09/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
נספח ג'1 (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל 125/2013

לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם שני ספקים, המסוגלים לספק ליחידות מכבי בכל הארץ, ריהוט משרדי סטנדרטי נייד ושירותים נלווים כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים בכל פעם.
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. בעל ניסיון ייצור מוכח במשך שלוש השנים שקדמו לפרסום המכרז באספקת פריטי ריהוט משרדי.
  3. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, לרבות יו"ש ואילת, בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה, כאמור במסמכי המכרז.
  4. עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה עמו הוא קשור בהסכם, לפחות מכונת CNC אחת, מכונה אחת להדבקת קנטים, מכשיר להדבקת לוחות (פרס), חדר צבע, 2 צוותי עבודה ו -2 רכבי שרות.
  5. נותן שרות נשוא המכרז ללקוח אחד לפחות, בפריסה ארצית ובמחזור של 300,000 ₪ בכל אחת מהשנתיים האחרונות (2011-2012).
  6. הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות (2011-2012) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 0.5 מיליון ₪ לשנה, לפחות.
  7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 25,000 ₪.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
  9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 4.9.13 ועד ליום 17.9.13 בתמורה לתשלום בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו, באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 125/13" לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, במשרדי מכבי שירותי בריאות, כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 28.10.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! . ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.