19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2013

לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים

מכרז מספר: 127/2013
מועד פרסום: 01/10/2013
מועד אחרון להגשה: 11/11/2013
 
מסמכי המכרז (ייפתח בדפדפן נפרד)
טופס ההצעה  (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2013

לאספקת אביזרי מדף אורתופדיים

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שלושה ספקים לכל סוג אביזר, המסוגלים לספק אביזרי מדף אורתופדיים (להלן "האביזרים").
 
אומדן הכמות השנתית של האביזרים הינו כ-50,000. מכבי אינה מחויבת לכמות זו או לכמות כלשהיא.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנה וחצי, החל ביום 1.4.14. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה וחצי בכל פעם.
 
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ, לפי שיקול דעתה.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות ההכרחיות לעצם ההגשה, כלהלן:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. יבואן/יצרן של אביזרי מדף אורתופדיים ו/או נציג מורשה בארץ של היצרן/יבואן.
  3. באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן, בידו אישור מהיצרן או מנציגו המורשה של היצרן בארץ.
  4. ליצרן או למפעל המייצר או לאביזרים המוצעים, יש אישור אמ"ר ו/או CE ו/או FDA (שרלוונטי לאביזרים , כגון – CLASS-I) ו/או מקביליהם - קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  5. מסוגל לספק את האביזרים המוצעים על ידו, נשוא מכרז זה, בפריסה ארצית.
  6. האביזרים מהתוצרת המוצעת על ידו נמכרים לפחות שנתיים בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן ו/או בקנדה ו/או באוסטרליה, ובמצטבר נמכרו בשנה, לפחות 10,000 (עשרת אלפים) יחידות מהתוצרת המוצעת.
  7. הכנסות המציע ממכירת אביזרי מדף אורתופדיים ו/או מוצרים רפואיים למשתמש סופי בשנתיים האחרונות (2011-2012) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהן משתקפות בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1,000,000 ₪ (מיליון ש"ח) לשנה לפחות.
  8. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 100,000 ₪ (מאה אלף ש"ח), כמפורט במכרז.
  9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש, החל מיום 1.10.13 ועד ליום 10.10.13 בתמורה לתשלום באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), את מסמכי המכרז במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. 
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 127/2013 לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים"  בכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 11.11.13 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר מכבי שירותי בריאות באינטרנט.
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.