23 ינואר 2022 כ"א שבט תשפ"ב

ארכיון מכרזים

לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים -מעודכן

מכרז מספר: 113/2009 - מעודכן
מועד פרסום: 22/9/2009
מועד אחרון להגשה: 15/10/2009
מסמכי המכרז (יפתחו בדפדפן נפרד)
 

פירוט:

 

- מכבי שירותי בריאות -

 
מכרז  פומבי עם הליך תחרותי, מס' 113/2009, לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים -מעודכן
1. מכבי שירותי בריאות (להלן: "מכבי") מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למבוטחי מכבי מכשירי שמיעה דיגיטליים.
2. ההתקשרות לשנתיים עם אופציה למכבי להארכתה לשלוש תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי.
3. תהליך בחירת הספקים: ייבחרו הספקים לאספקת מכשירי השמיעה באמצעות מכוני שמיעה שאינם בבעלות מכבי.
מתוך הספקים שייבחרו כאמור לעיל, ייבחרו עד שני ספקים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר לאספקת מכשירי שמיעה גם באמצעות מכונים שבבעלות מכבי.
4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 ת"א, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה לענין זה, (טל': 5143643- 03) , החל מיום 22.9.09 ועד ליום 15.10.09, למעט ערב חג וחול המועד, בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00.
5. פניות לברורים תיעשנה בכתב עד ליום 15.10.09, וזאת באמצעות הפניית השאלות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני mahat_s@mac.org.il לגב' שרה מחט, רכזת ועדת המכרזים, (על המציע מוטלת האחריות לוודא הגעת הפנייה בטלפון מספר: 5143643- 03).  פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תיעננה. תשובות לפניות האמורות תינתנה בכתב עד ליום 11.11.09. על המציע לציין בעת פנייתו את כתובת הדואר האלקטרוני אליו תשלחנה התשובות.                           
6. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, באופן שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
7. מכבי זכאית לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים, ובכלל זה היא תהיה זכאית לבחור במספר הצעות כהצעות זוכות, וכתוצאה מכך להתקשר עם כמה ספקים, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט של מכבי.   
8. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים המתמודדים שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
9. מכבי תהיה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שתמצא לנכון. אין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו אלא בהסכם שיחתם בין מכבי לבין הזוכה לאספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים.
10. נוסח חוזה ההתקשרות עליו יידרש לחתום המציע ו/או המציעים שהצעתו/ם תתקבל, הינו חלק ממסמכי המכרז.
11. רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים:
א. מנהל ספרים כדין.
ב. יבואן של מכשירי שמיעה דיגיטליים.
ג. למכשירי השמיעה המוצעים על ידו יש אישור CE ו/או FDA.
ד. מכשירי השמיעה מהתוצרת אותם מציע הספק נמכרים לפחות שנתיים בישראל ו/או בארצות הברית ו/או במערב אירופה ו/או ביפן, ובשנת 2008 בכמות של לפחות 5000 יחידות במדינות אלה (במצטבר).
ה. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2007-2008) לפי כללי החשבונאות המקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ לשנה לפחות.
ו. הינו בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים וכל השירותים הכרוכים בכך.
ז. באפשרותו לספק מכשירי שמיעה, באמצעות 5 מכונים לפחות שלהם תא שמע אטום במידות 1*1.2 מטר לפחות. המכונים מעסיקים קלינאי תקשורת בעלי נסיון של שנתיים לפחות בהתאמת מכשירי שמיעה ואשר הינם בעלי רישיון ממשרד הבריאות לעסוק בתחום האודיולוגיה או לחילופין, שהגישו בקשה לקבלת רישיון, וברשותם  תעודה ממוסד אקדמאי מוכר בתחום האודיולוגיה.
                יש להמציא אישורים לכל האמור בסעיפים שלעיל.
12. המציע ימלא את טופס ההצעה ושאר מסמכי המכרז, יחתום עליהם ויגישם בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע במסמכי המכרז.
13. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה לגב' שרה מחט, או מי שימונה במקומה, ברח' המרד 27 ת"א, קומה 14, החל מיום 12.11.09 בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב', ה- 16.11.09 בשעה 12:00.
14. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
15. ניתן לעיין במסמכי המכר באתר האינטרנט של מכבי שירותי בריאות.