24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 128/2013

למתן שירותי אחזקת מעליות בכל רחבי הארץ

מכרז מספר: 128/2013
מועד פרסום: 21/11/2013
מועד אחרון להגשה: 02/01/2014
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 128/2013

למתן שירותי אחזקת מעליות בכל רחבי הארץ

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים בעלי רישיון למתן שירות אחזקת מעליות לפי חוקי מדינת ישראל, למעליות המותקנות באתריה הפזורים בכל רחבי הארץ כמפורט במסמכים. שרותי האחזקה כוללים: אחזקה מונעת, תיקוני שבר (כולל אספקת חלפים), כולל שעות עבודה לשמירת המעליות במצב תקין ובטוח.
ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
ההצעות הינן סופיות, לא יתקיים משא ומתן, למעט, כמפורט במסמכי המכרז.
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד רשום כחוק בישראל; ומנהל ספרים כדין.
 2. בעל רישיון למתן שרותי אחזקת מעליות ממשרד הכלכלה והמסחר (התמ"ת) (מקודם משרד העבודה), לפי חוקי מדינת ישראל.
 3. לספק אישור "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז – 1967.
 4. מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה את המוצרים והשרותים.
 5. במהלך השנה האחרונה, נתן שירותים ל-80 מעליות לפחות.
 6. בעל נסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות, באספקה, התקנה ואחזקת המוצרים נשוא מכרז זה.
 7. בעל יכולת לספק המוצרים והשירותים בפריסה בכל רחבי הארץ, לרבות: אילת, איו"ש ורמת הגולן.
 8. מעסיק לפחות 5 מעליתנים מוסמכים (בעלי תעודת הסמכה ממשלתית ממשרד הכלכלה והמסחר (התמ"ת) (מקודם משרד העבודה)), למתן המוצרים והשירותים.
 9. בעל 15 רכבי שירות לפחות.
 10. בעל לפחות צוות מכני אחד הכולל שני עובדים לפחות (עובדים לעבודות מכאניות כגון: החלפת גלגלים, החלפת כבלים וכיוצ"ב), בכל אחד מאזורי השרות הנדרשים בחלוקה אזורית:
  צפון – קריית שמונה עד זכרון יעקב והסביבה; שרון – מחדרה עד הרצליה; מרכז – תל אביב, ר"ג, גבעתיים והסביבה; ירושלים והשפלה – חולון, ראשל"צ, בת ים, נס ציונה, מודיעין, ירושלים והסביבה; דרום – רחובות, גדרה, אשדוד, אשקלון, ק. גת ב"ש והסביבה, אילת.
 11. מסוגל לבצע את עבודת השירותים למעליות, בשני אתרים שונים במכבי בו זמנית.
 12. תו תקן 9000 ISO.
 13. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 14. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 15. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך; השתתף בכנס ספקים.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 21.11.13 ועד ליום 2.12.13 בתמורה לתשלום של 500 ש"ח (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת מכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה' בין 10:00-14:00.
 
כנס ספקים, שההשתתפות בו חובה למציעים, יתקיים ביום א' 8.12.13 בשעה 12:00 בתל אביב.
 
ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, לרכזת הוועדה, עד ליום 15.12.13 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד, לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 2.1.14 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.