11 דצמבר 2017 כ"ג כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2013

להפעלת מוקד טלפוני ארצי בתחום התפתחות הילד

מכרז מספר: 131/2013
מועד פרסום: 28/11/2013
מועד אחרון להגשה: 07/01/2014
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (ייפתח בדפדפן נפרד)
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 131/2013

להפעלת מוקד טלפוני ארצי בתחום התפתחות הילד

 
מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק המסוגל להפעיל מוקד טלפוני ארצי למתן שירותים טלפוניים ואדמיניסטרטיביים בתחום התפתחות הילד.
 
ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו מניהול מוקדים, בשנים 2011 - 2012, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1.5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  3. מסוגל לספק למכבי את השירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  4. בעל נסיון מוכח בישראל של 3 שנים האחרונות קודם למועד הגשת הצעות למכרז זה, באספקת שירותי מוקד טלפוני עתיר שירותים כגון: הקלדות, סריקה, וכל השירותים הכרוכים בכך.
  5. בעל ניסיון קודם במהלך 3 השנים האחרונות קודם למועד הגשת ההצעות, בהפעלה וניהול של מרכז טלפוני אנושי באופן שוטף - בהיקף של לפחות 2 לקוחות בו זמנית ו- 30 עמדות מאוישות בו זמנית.
  6. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  7. עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 28.11.13 ועד ליום 8.12.13 בתמורה לתשלום של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת מכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה' בין 10:00-14:00. 
 
ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, לרכזת הוועדה, עד ליום 12.12.13 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד, לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 7.1.14 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.