17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2013

להנפקה ושיווק של כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספים

מכרז מספר: 132/2013
מועד פרסום: 15/12/2013
מועד אחרון להגשה: 20/01/2014
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2013

להנפקה ושיווק של כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספים

  
מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד או יותר המסוגל/ים, להנפיק ולשווק כרטיסי שי אלקטרוניים לחגים, פסח תשע"ד וראש השנה תשע"ה וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים למכבי ולעובדיה.
 
המעוניין להשתתף במכרז זכאי לרכוש את מסמכי המכרז, בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, תמורת תשלום בסך 1,000 ש"ח, אשר לא יוחזר, החל מיום 15.12.13 ועד ליום 25.12.13, בימי א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, אצל הגב' ענת מנדל, במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברחוב המרד 27 תל-אביב, קומה 14.
 
הגשת שאלות תתאפשר באמצעות דוא"ל: mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל המנפיק כרטיסים אלקטרוניים, ומנהל ספרים כדין.
  • בעל נסיון מוכח בישראל של 2 שנים לפחות, באספקת כרטיסים אלקטרוניים וכל השירותים הכרוכים. 
  • הניסיון כולל הנפקה ל-3 ארגונים גדולים לפחות, של לפחות 2,000 כרטיסים אלקטרוניים לכל ארגון, לשנה.
  • תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים – 4 וחצי שנים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
  • פריסה גיאוגרפית ארצית: הכרטיסים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים, ובלבד שנקודות המכירה תתפרסנה ב-50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ-20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
  • מגוון מוצרים לקניה יכלול מוצרי מזון וכן לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט, רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 132/2013", לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב' 20.1.14 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.