18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 126/2013

לניהול, הפקה והפצה של חומרי קד"מ לרשת מכבי פארם

מכרז מספר: 126/2013
מועד פרסום: 23/12/2013
מועד אחרון להגשה: 30/01/2014
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד) 
מודעה בערבית (ייפתח במסמך נפרד)
 

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 126/2013

לניהול, הפקה והפצה של חומרי קד"מ לרשת מכבי פארם

  
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניהול פרויקט, הפקה והפצה של חומרי קידום מכירות עבור רשת בתי המרקחת של מכבי פארם.
 
השירות כולל הפקת חומרי קידום מכירות - עלוני מבצעים, פוסטרים ושילוט מדף והפצתם לרשת בתי המרקחת של מכבי פארם (כ- 60 נקודות בפריסה ארצית), בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. מסוגל לספק למכבי בעצמו, ו/או באמצעות קבלני משנה את השירותים נשוא מכרז זה.
  3. הכנסותיו בשנים האחרונות (2011-2012) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1.5 מיליון ₪ לשנה לפחות.
  4. מספק לפחות ל- 3 לקוחות שירותים נשוא מכרז זה , בהיקף כספי שנתי של לפחות 300,000 ₪, משלושתם יחד.
  5. בעל נסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות בניהול הפקה והפצה  של חומרי קידום מכירות בלפחות רשת קמעונאית אחת בעלת לפחות 20 סניפים.
  6. המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 .
  7. עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  8. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 23.12.13 ועד ליום 31.12.13 בתמורה לתשלום סך של 500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז ומסמכיו עד ליום 9.1.14 באמצעות הדוא"ל: mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
 
המכרז יבוצע בשני שלבים. שלב א'- מיון מוקדם: הגשת הצעה מלאה למכרז, ללא הצעת מחיר. שלב ב'- הגשת הצעה כספית, במועד עליו תודיע ועדת המכרזים לקבוצת המציעים הסופית.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם מספר 126/2013"  לידי גב' ענת מנדל - רכזת ועדת המכרזים, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות בשלב א' הוא יום ה' 30.1.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.