19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 133/2013

לאספקת מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר
מכרז מספר: 133/13
מועד פרסום: 31/12/2013
מועד אחרון להגשה: 03/03/2014 

 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל 133/2013

לאספקת מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות קרישה וקרישיות יתר.
 
ההתקשרות הינה לתקופה של  5 שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. יחיד או תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו  בשנים 2011-2012, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1.5 מיליון  ₪ לשנה, לפחות.
  3. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  4. מסוגל לספק למכבי את השירות נשוא המכרז בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  5. למערכת המוצעת על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  6. בעל נסיון מוכח בישראל של שנה לפחות, באספקת מכשור בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך.
  7. המכשור מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה, פעיל ומבצע את הבדיקות נשוא המכרז בארץ ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות 3 שנים.
  8. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 75,000 ₪.
  9. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  10. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 26.12.13 ועד ליום 12.1.14 בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו, עד ליום 26.1.14 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט.
 
את ההצעה יש להגיש באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 133/2013", לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב', 3.3.14 בשעה 12:00.  הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
 
במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.