19 ינואר 2018 ג' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 109/2013

עבודות בינוי והקמת מרפאה ברחוב הופיין, חולון


מכרז מספר: 109/13
מועד פרסום: 09/01/2014
מועד אחרון להגשה: 26/02/2014
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף 109/2013

 

שינוי תנאי סף ומועדים 

מכבי שירותי בריאות מבקשת לערוך שינוי בתנאי המכרז הנדון אשר פורסם ביום 26.12.13:
בסעיף 6 ו' בפרק המנהלה – הניסיון הנדרש בשיטת TOP DOWN הינו "לפחות מפלס מרתף אחד, בפרויקט אחד" (במקום 2 מפלסים).
 
יתר הפרטים והדרישות במכרז ללא שינוי, למעט המועדים החדשים, כלהלן:
 • פרסום ורכישת מסמכי המכרז: 09.01.14-20.01.14
 • סיור קבלנים: 21.01.14
 • השאלות תתאפשרנה עד ליום: 28.01.14
 • תשובות תינתנה עד ליום: 19.02.14
 • המועד האחרון להגשת ההצעות: 26.02.14 בשעה 12:00.
שאלות ובירורים בקשר למכרז, בלבד, ניתן להפנות באמצעות הדוא"ל mandel_an@mac.org.il.
 
כל יתר הפרטים נותרו בעינם. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מכבי ובאתר האינטרנט. 
 

  

מכרז לעבודות בינוי והקמת מרפאה ברחוב הופיין, חולון - פורסם בתאריך 26.12.2013

 
מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע העבודה הבאה:  הקמת מבנה שייעודו מתן שירותי רפואה ברח' הופיין 13, חולון בגוש: 6746  חלקות: 395,420, הכול כפי שמפורט במסמכי המכרז לרבות במפרט ובתוכניות, כולל 2 קומות מרתף המהוות חניון  בשטח של כ- 6,900  מ"ר ו-3  קומות המרפאה בשטח של כ- 4700  מ"ר.
כל המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת הוועדה, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 26.12.13 ועד ליום 7.1.14 בתמורה לתשלום סך של  7,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
על המציע לעמוד בכל התנאים המוקדמים המפורטים במכרז:
 1. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים למכרז זה, קבוצה  ג-5 לפחות .
 2. בידיו תצהיר בפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
 3. בידיו אישור רו"ח על הכנסותיו לפי כללי חשבונאות מקובלים בדוחותיו הכספיים, בשלוש השנים 2010-2012 בהיקף של לפחות 30 מלש"ח  (שלושים מיליון ש"ח ) לכל שנה.
 4. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
 5. בידיו דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ומעודכנים ליום 31.12.12. כמו כן יצרף דו"ח מידע מטעם חברת ביזנס-דאטה ישראל או מטעם חברת דן אנד ברדסטריט , כשדו"ח המידע מעודכן  לתאריך שאינו מוקדם משלושה חודשים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.
 6. בנה לפחות 3 פרויקטים, במהלך שלוש השנים האחרונות 2011-2013. כל פרויקט בהיקף כספי של לפחות מחצית מהעבודות נשוא המכרז. ניסיונו כולל בניה עם מורכבות הנדסית של לפחות 2 מפלסי מרתפים, בפרויקט אחד, בשיטת Top down.
 7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 3 מיליון ש"ח, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
 8. בידיו נספח  א-3 תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
 9. השתתף בסיור קבלנים, שייערך ביום  ג', ה- 7.1.14  בשעה  14:00 בחולון. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 10. באם המציע הינו תאגיד, בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של התאגיד, וכן אישור כי התאגיד קיים ופועל וכי על פי מסמכי ההתאגדות, התאגיד רשאי לחתום על מסמכי המכרז לרבות החוזה, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. 
 11. בידיו אישור עריכת ביטוחי הקבלן – בנוסח כמפורט בנספח ט1, כשהוא חתום כדין ע"י חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים  בישראל. 
 
שאלות ובירורים בקשר למכרז ומסמכיו ניתן להפנות באמצעות הדוא"ל  mandel_an@mac.org.il, עד ליום 14.1.14, לגברת ענת מנדל. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מכבי ובאתר האינטרנט.
 
ההצעה תוגש לגב' ענת מנדל, במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר) ברחוב המרד 27, תל אביב, קומה 14, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' ה-11.2.14 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.