16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 130/2013

למתן שירותי ניקיון במחוז דרום


מכרז מספר: 130/13
מועד פרסום: 31/12/2013
מועד אחרון להגשה: 13/02/2014 
 
מסמכי המכרז (ייפתחו בדפדפן נפרד)
נספח א-1 (ייפתח בדפדפן נפרד)
מודעה בערבית (ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל 130/2013

למתן שירותי ניקיון במחוז דרום

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי ניקיון במחוז הדרום.
ההתקשרות לשנתיים עם אופציה להאריך את ההסכם, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 30.12.13 ועד ליום 12.1.14 בתמורה לתשלום סך של  2,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
 
רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים, המהווים תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. המציע או בעלי השליטה בו הינם בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-5 השנים האחרונות (2008-2012), במתן שירותי ניקיון במתקנים רפואיים (כגון בתי חולים או מרפאות).
  3. מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו. 
  4. רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
  5. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות ביותר מעבירה פלילית אחת הנוגעת לחוקי העבודה.
  6. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת  יותר מפעמיים בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
  7. מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ-38.67 ₪, לא כולל הוצאות תפעול  ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.
  8. מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות 80 בעלי  וותק של שנתיים ומעלה, אצל המציע.
  9. הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.
  10. השתתף בכנס ספקים, שייערך ביום ה' 16.1.14 בשעה 10:00 בבאר שבע. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור הקבלנים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) עד ליום 23.1.14 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
 
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי בתל אביב, כמפורט לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 13.2.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.