21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 100/2014

למכירת נכס ברחוב הברבור 1 בשכונת גבעת עמליה, נתניה


מכרז מספר: 100/14
מועד פרסום: 09/01/2014
מועד אחרון להגשה: 04/03/2014 
 

 

מכירת נכס ברחוב הברבור  1 בשכונת גבעת עמליה, נתניה  - הארכת מועדים

מכבי שירותי בריאות מבקשת לערוך עדכון במועדי המכרז הנדון אשר פורסם ביום 9.1.14:
 
הפרטים והדרישות במכרז ללא שינוי, למעט המועדים החדשים, כלהלן:
 
פרסום ורכישת מסמכי המכרז: 16.2.14-27.2.14
 
סיור באתר (לאחר הרכישה) עד 5.3.14
 
שאלות תתאפשרנה עד ליום 6.3.14
 
תשובות תינתנה עד ליום 13.3.14
 
המועד האחרון להגשת ההצעות: 25.3.14 בשעה 12:00.
 
שאלות ובירורים בקשר למכרז, בלבד, ניתן להפנות באמצעות הדוא"ל:  mandel_an@mac.org.il.
 
כל יתר הפרטים נותרו בעינם. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי מכבי ובאתר האינטרנט.
 

מכרז פומבי רגיל 100/2014

למכירת נכס ברחוב הברבור 1 בשכונת גבעת עמליה, נתניה

 1. מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויותיה בנכס המצוי ברחוב הברבור 1 בשכונת גבעת עמליה, נתניה, במקרקעין הידועים בגוש 8731 חלקה 34 תתי חלקות: 13, 14 ו –15.

 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 9.1.14 ועד ליום 30.1.14, תמורת תשלום של 300 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' ענת מנדל או מי שימונה במקומה לעניין זה, והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 14:00.

 3. ניתן להציג שאלות באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il. הצגת שאלות תתאפשר עד 12.2.14 בשעה 12:00. התשובות תנתנה עד יום 20.2.14.

 4. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית למכור את הזכויות בנכס באופן שתמצא לנכון ובכל עת או לא למכור אותו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. רשאי להגיש הצעה מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים שלהלן:
  א. צירף ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו על סך של 100,000 ₪.
  ב. אם המציע עוסק מורשה המנהל ספרים כדין, יצרף אישור ניהול ספרים.
  ג. המציע סייר בנכס (בתיאום מראש) כמפורט במסמכי המכרז.
  ד. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.
  עמידת המציע בכל אחד מהתנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 6. המציע ימלא את טופס ההצעה ויגישו בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, ובאופן הקבוע בפרק המנהלה שבמסמכי המכרז. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית לגב' ענת מנדל, כאשר המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' ה- 4.3.14 בשעה 12:00.

 7. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו (AS IS) וכאמור בהסכם המכר המצורף למסמכי המכרז. על המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתרי הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין, הרשות מקומית, הועדה לתכנון ולבניה, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס הנ"ל והזכויות בו.

 8. מכבי לא תשלם דמי תיווך.

 9. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר מכבי באינטרנט.