16 ינואר 2018 כ"ט טבת תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף 101/2014

לאספקת שירותים ואביזרים רפואיים (אורתופדיה ומדרסים)


מכרז מספר: 101/14
מועד פרסום: 06/03/2014
מועד אחרון להגשה: 29/04/2014
 
מסמכי המכרז >> (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל עם הליך תחרותי נוסף 101/2014

לאספקת שירותים ואביזרים רפואיים (אורתופדיה ומדרסים)

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי את השירותים נשוא מכרז זה, בפריסה גאוגרפית כמוגדר במכרז.
 
המוצרים יימכרו למבוטחי מכבי בנקודות האספקה של המציע.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנה וחצי. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה וחצי בכל פעם.
 
ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 6.3.14 ועד ליום 20.3.14 בתמורה לתשלום סך של 2,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו אל הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, עד ליום 31.3.14 בשעה 12:00, באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד רשום כחוק בישראל, מנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2011-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים במכירה של אביזרי אורתופדיה ו/או מדרסים ו/או ציוד רפואי למשתמש סופי. הזוכה במכרז אינו חייב להיות בעל מכון ו/או בית מלאכה אורתופדי.
  • הוא מעסיק או רוכש שירותים של מנהל מקצועי, או לחילופין חתום על התקשרות עם מנהל מקצועי כאמור, שמותנית בזכייתו במכרז.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  • עמד בתנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 29.4.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.