12 דצמבר 2017 כ"ד כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 102/2014
לשירותי  ניטור ואבחון אלקטרוקרדיוגרפיים

 
מכרז מספר: 102/14
מועד פרסום: 19/03/2014
מועד אחרון להגשה: 11/05/2014
 
מסמכי המכרז >> (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 102/2014
לשירותי  ניטור ואבחון אלקטרוקרדיוגרפיים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותים כלהלן:
  1. שירות ניטור ואבחון הפרעות קצב באמצעות לופ רקורדר ורשם אירועים בשיטת הטלרפואה.
  2. שירות אבחון ומעקב קרדיאלי באמצעות קרדיו ביפר בשיטת הטלרפואה.
 
ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים בכל פעם.
 
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 
בחירת הזוכה לכל אחד מהשירותים, הינה נפרדת. אפשרי שאותו הספק ייבחר לשני השירותים.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 19.3.14 ועד ליום 27.3.14, בתמורה לתשלום סך של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 7.4.14 בשעה 12:00.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2013- 2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, או על פי אישור רו"ח מטעמו, הן 1 מיליון ₪ לכל שנה, לפחות.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו ולא באמצעות קבלן משנה.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי ניטור ואבחון הפרעות קצב ושירותי אבחון ומעקב  קרדיאלי בשיטת הטלרפואה.
  • סיפק שירות אבחון קרדיאלי בשיטת הטלרפואה ללפחות 250  מטופלים בשנת 2013.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 11.5.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.