16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 107/2014

לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR ותחזוקתן

 
מכרז מספר: 107/14
מועד פרסום: 13/04/2014
מועד אחרון להגשה: 01/06/2014
 
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל 107/2014

לאספקת מערכות לצילומי רנטגן DR ותחזוקתן

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי מערכת רנטגן תקרתית DR לצורך ביצוע צילומי רנטגן דיאגנוסטיים, להתקינה במכון דימות של מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביה.
ההתקשרות היא לשנת 2014, לרכישת 3 מערכות, כמות זו הינה הערכה בלבד ואינה מחייבת את מכבי.
למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות אופציה נוספות, של שנה כל אחת.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, מיום 13.4.14 ועד ליום 30.4.14 (לא כולל ימי חג ומועד) בתמורה לתשלום סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים, המהווים תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. היקף מחזור כספי בשנים 2012-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, הינו 3 מיליון ₪ לכל שנה, לפחות.
 3. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 4. מסוגל לספק חדר צילום לרבות שירותי תחזוקה שוטפת בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר. יצרן המערכת לא ייחשב כקבלן משנה.
 5. למערכת המוצעת אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 6. בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת והתקנת חדרי צילום (לאו דווקא DR), על כל רכיביהם, אחזקתם השוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך. או שמעסיק לפחות שלושה אנשי שרות המוסמכים על ידי היצרן ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים במתן שרות אחזקה שוטפת וכל השירותים הכרוכים בכך לחדרי צילום (לאו דווקא DR).
 7. הספק נותן שירות לפחות ל-5 מכוני רנטגן שבהם מותקנים חדרי צילום (לאו דווקא DR) של הספק.
 8. ליצרן המערכת ותק של 10 שנים לפחות, בייצור חדרי צילום (לאו דוקא DR).
 9. ליצרן המערכת ותק של שנתיים לפחות, בייצור חדרי צילום מסוג DR.
 10. קיים בישראל ו/או באירופה חדר DR פעיל מהדגם המוצע.
 11. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
 12. השתתף בכנס ספקים, שייערך ביום 1.5.14 בשלושת אתרי מכבי. ההשתתפות בסיור מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות בכנס הינה חובה. מציע שלא ישתתף בכנס, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) עד ליום 8.5.14 באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 1.6.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.