21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2014
לשירותי שינוע של דגימות מעבדה ודואר

 
מכרז מספר: 105/14
מועד פרסום: 12/05/2014
מועד אחרון להגשה: 17/07/2014
 
(כל המסמכים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 105/2014
שירותי שינוע של דגימות מעבדה ודואר

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק לה שירותי שינוע של דגימות מעבדה ודואר.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים עם אופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 12.5.14 ועד ליום 25.5.14, בתמורה לתשלום סך של  1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 5.6.14 בשעה 12:00.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2012-2013 ממתן שירותי שינוע בשכר, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים, הינן 15 מיליון ₪ לשנה לפחות.
 • ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו ליום פרסום המכרז (2012-2013), במתן שירותי שינוע בפריסה ארצית.
 • בעל מרכז הפצת דואר ו/או חבילות.
 • ניסיון בשנים 2012-2013 בניהול מרכז הפצת דואר ו/או חבילות.
 • היקף מכירות בתחום השינוע של לפחות 2 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לשנה ללקוח אחד לפחות, בכל אחת מהשנים 2012-2013.
 • פוקד לפחות 200 נקודות גיאוגרפיות ביום (בממוצע יומי) בפריסה ארצית – כולל רמת הגולן, יהודה ושומרון, ואילת.
 • בעל ו/או מפעיל בפועל (כולל באמצעות קבלני משנה), לפחות 50 כלי רכב.
 • מעסיק קצין בטיחות בתעבורה שמפקח על כל הרכבים והנהגים (כולל רכבי ונהגי קבלני המשנה).
 • בבעלותו אישור על היותו "מפעל חיוני" כהגדרת מושג זה בחוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז-1967.
 • המציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 200,000 ₪.
 • רכש  את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס הספקים, שהינו חובה, ויתקיים ביום ג' 27.5.14 בשעה 14:00, ברחובות.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 17.7.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.