24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 104/2014

למכשירי משעל למבוטחים בתנאי שכירות

 
מכרז מספר: 104/14
מועד פרסום: 12/05/2014
מועד אחרון להגשה: 29/06/2014
 
מסמכי המכרז >> (ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 104/2014
מכשירי משעל למבוטחים בתנאי שכירות

 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למבוטחי מכבי מכשירי משעל בתנאי שכירות.
ההתקשרות היא לתקופה של 5 שנים.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 12.5.14 ועד ליום 22.5.14, בתמורה לתשלום סך של  300 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 2.6.14 בשעה 12:00.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  • מסוגל לספק למכבי את המכשירים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • לציוד המוצע על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל ב-3 השנים האחרונות לפחות באספקת משעלים  וכל השירותים הכרוכים בכך למכבי ו/או לשירותי בריאות כללית  ו/או  לבתי חולים ציבוריים עם 600 מיטות ומעלה.
  • סיפק בשנת 2013 ציוד רפואי נשימתי ושרותי אחזקה לציוד לפחות ל- 20 מטופלים בביתם.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 25,000  ₪.
  • עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 29.6.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.