17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 122/2014

למתן שירותי ניקיון שני אשכולות מחוז הדרום

 
מכרז מספר: 122/14
מועד פרסום: 19/05/2014
מועד אחרון להגשה: 18/06/2014
 
מסמכי המכרז >> 
נספח א1 >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 122/2014
מתן שירותי ניקיון שני אשכולות מחוז הדרום 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם שני ספקים המסוגלים לספק שירותי ניקיון בשני אשכולות במחוז הדרום.
ההתקשרות לשנתיים עם אופציה להאריך את ההסכם, לשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות" ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 19.5.14 ועד ליום 26.5.14 בתמורה לתשלום סך של 500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים, המהווים תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. המציע או בעלי השליטה בו הינם בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-5 השנים האחרונות (2009-2013), במתן שירותי ניקיון במתקנים רפואיים (כגון בתי חולים או מרפאות).
 3. מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
 4. רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון - מדינת ישראל משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
 5. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות ביותר מעבירה פלילית אחת הנוגעת לחוקי העבודה.
 6. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת יותר מפעמיים בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
 7. מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ-38.67 ₪, לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.
 8. מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות 80 בעלי וותק של שנתיים ומעלה, אצל המציע.
 9. הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.
 10. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
 11. השתתף בכנס ספקים, שייערך ביום ה' 29.5.14 בבאר שבע. ההשתתפות בכנס מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות הינה חובה, ומציע שלא ישתתף בכנס לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי בתל אביב, כמפורט לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 18.6.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.