17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 120/2014

כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספים

 
מכרז מספר: 120/14
מועד פרסום: 05/06/2014
מועד אחרון להגשה: 09/07/2014
 
מסמכי המכרז >> 
מודעה בערבית >>
(הקובץ ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 120/2014
כרטיסי שי לחגים וכרטיסי רכישה נוספים 

מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר עם ספק אחד או יותר המסוגל/ים, להנפיק ולשווק כרטיסי שי אלקטרוניים לחגים, ראש השנה ופסח תשע"ה וכרטיסי רכישה אלקטרוניים נוספים למכבי ולעובדיה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 5.6.14 ועד ליום 12.6.14 בתמורה לתשלום סך של 1000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או בהמחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל המנפיק כרטיסים אלקטרוניים, ומנהל ספרים כדין.
  • הינו בעל נסיון מוכח בישראל של 2 שנים לפחות, באספקת כרטיסים אלקטרוניים וכל השירותים הכרוכים בכך. 
  • הניסיון כולל הנפקה לשלושה ארגונים גדולים לפחות, של לפחות 2,000 כרטיסים אלקטרוניים לכל ארגון, לשנה.
  • תאריך התפוגה של כל הכרטיסים האלקטרוניים - 5 שנים לפחות, מיום החלוקה האחרון.
  • פריסה גיאוגרפית ארצית: הכרטיסים יכובדו בכל נקודות המכירה כפי שיפורסמו על גבי הכרטיסים אלקטרוניים, ובלבד שנקודות המכירה תתפרסנה ב- 50 ישובים לפחות ובהם הערים: ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, וכן לא פחות מ- 20 נקודות למכירת מזון בכל רחבי הארץ אשר תתפרסנה על פני 10 ישובים לפחות ובהם הערים המצוינות לעיל.
  • מגוון מוצרים לקניה יכלול: מוצרי מזון וכן לפחות 5 אפשרויות נוספות כגון: הלבשה, מוצרי חשמל, הנעלה, ספרים ומכשירי כתיבה, קוסמטיקה, מוצרים לבית, "עשה זאת בעצמך", תיירות וכיו"ב.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט, רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך.
    את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר 120/2014" לידי רכזת הוועדה, בשעות הפעילות ובכתובת כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד' 9.7.14 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
 
הגשת שאלות תתאפשר באמצעות דוא"ל: mandel_an@mac.org.il. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.