17 דצמבר 2017 כ"ט כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 121/2014

שירותי שינוע חבילות

 
מכרז מספר: 121/14
מועד פרסום: 23/06/2014
מועד אחרון להגשה: 31/07/2014
 
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 121/2014
שירותי שינוע חבילות 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי שינוע ציוד , לכל יחידות מכבי בכ-250 אתרים, ועוד כ-1650 מרפאות מחוץ לסניפי מכבי והקשורים עם מכבי, בכל הארץ. כמו כן יידרש הספק מידי פעם לתת שירותי אחסון, מיון, עיטוף, אריזה ושינוע חומרים, כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים עם אופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 23.6.14 ועד ליום 3.7.14 בתמורה לתשלום סך של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • מסוגל לספק בעצמו או באמצעות קבלני משנה את השירותים.
 • הכנסותיו בשנים 2013-2012 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1,000,000 ₪ לכל אחת מהשנים לפחות.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות באספקת שירותי שינוע בפריסה ארצית וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח אחד לפחות, עם 250 נקודות חלוקה ברחבי הארץ. 
 • מפעיל בעצמו או באמצעות קבלני משנה לפחות 50 כלי רכב.
 • כל הרכבים שיופעלו על פי דרישות הסכם זה, כולל על ידי קבלני משנה, יהיו תחת פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה. 
 • בעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו והמאפשרת קשר שוטף עם הנהגים. 
 • ברשותו שטח אחסון של 500 מ"ר לפחות.
 • מוכר על-ידי הרשויות כ- "מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967 .
 • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
 • עומד בציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 31.7.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.