26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב

עדכון בהטבות לניצולי השואה: פטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות

בהתאם ל"תכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה", שצפויה להיכנס לתוקף במהלך חודש יולי, ניצולי השואה יהיו זכאים לפטור מלא ברכישת תרופות הנכללות בסל הבריאות הממלכתי.

ב-9.6.14 אושרה ה"תוכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה", אשר במסגרתה נדרשות קופות החולים לספק לניצולים פטור מלא מהשתתפויות עצמיות ברכישת תרופות הנכללות בסל הבריאות הממלכתי. משרד האוצר פועל בימים אלה ליישום התכנית מול מכבי שירותי בריאות.
הזכאות צפויה להיכנס לתוקף במהלך חודש יולי 2014. מכבי נמצאת בתהליך של אישור ההסכם וקבלת רשימות המבוטחים הזכאים. לאחר חתימת ההסכם, במידה וימצאו מבוטחים הזכאים להחזרים רטרואקטיביים, אלו יבוצעו באופן אוטומטי. אין צורך לפנות לסניף לקבלת ההחזר. בכל מקרה, החזרים יינתנו עד למועד חתימת ההסכם ולא לפני כן.
הטבות לניצולי שואה
לפירוט הזכאות המלאה.