11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל 124/2014

לאספקת ריהוט וכיסאות משרדיים

 
מכרז מספר: 124/14
מועד פרסום: 11/08/2014
מועד אחרון להגשה: 18/09/2014
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 124/2014
לאספקת ריהוט וכיסאות משרדיים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים המסוגלים לספק ליחידות מכבי בכל הארץ ציוד כלהלן: ספק אחד לאספקת ריהוט משרדי סטנדרטי נייד ; ועד שני ספקים לאספקת כיסאות משרדיים. בחירת הזוכה / זוכים תעשה בנפרד לגבי ריהוט ולגבי כיסאות.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 11.8.14 ועד ליום 25.8.14 בתמורה לתשלום סך של  500  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 2.9.14.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
 2. הכנסותיו בשנתיים האחרונות (2012-2013) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו,  בתחום הריהוט או כיסאות בלבד (לפי העניין), הן 1 מיליון ₪ לכל שנה לפחות (למציע ריהוט או כיסאות) ; או 2 מיליון ש"ח לכל שנה לפחות (למציע ריהוט וכיסאות גם יחד).
 3. מספק את סוג הציוד המוצע על ידו - במחזור של לפחות 300,000 ₪ לכל שנה, ללקוח אחד - בשנתיים האחרונות  (2012-2013).
 4. בעל ניסיון מוכח במשך שלוש השנים האחרונות (2011-2013) שקדמו לפרסום המכרז באספקת פריטי ריהוט משרדי ו/או אספקת כיסאות משרדיים, בפריסה ארצית, בהתאם לסוג הציוד המוצע על ידו.
 5. ניתן להיעזר בקבלני משנה, עימם הוא קשור בהסכם במשך לפחות שנה אחת טרם פרסום מכרז זה. במידה ונעזר בקבלן משנה, בידיו הסכם התקשרות עמו.
 6. בעל יכולת שינוע והתקנות בפריסה ארצית, לרבות רמת הגולן, יו"ש ואילת, בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה, כאמור לעיל.
 7. ספק המציע ריהוט- עומדת לרשותו, או לרשות קבלן משנה עמו הוא קשור בהסכם, לפחות מכונת CNC אחת, מכונה אחת להדבקת קנטים, מכשיר להדבקת לוחות (פרס), חדר צבע, 2 צוותי עבודה ו -2 רכבי שרות.
 8. ספק המציע כיסאות – עומדים לרשותו 2 צוותי עבודה ו-2 רכבי שרות.
 9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 50,000 ₪.
 10. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון איכות מזערי נדרש.
 11. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 18.9.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.