18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2014

שירותי ניקיון בשני אשכולות מחוז השרון

 
מכרז מספר: 131/14
מועד פרסום: 14/08/2014
מועד אחרון להגשה: 5/10/2014
 
 

מכרז פומבי רגיל מספר 131/2014
שירותי ניקיון בשני אשכולות מחוז השרון

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק שירותי ניקיון בשני אשכולות במחוז השרון.
 
ההתקשרות לשנתיים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות" ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 14.8.14 ועד ליום 1.9.14 בתמורה לתשלום סך של 1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להציע אך ורק מי שנתקיימו בו התנאים המצטברים הבאים, המהווים תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד רשום כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 2. המציע או בעלי השליטה בו הינם בעלי ניסיון מוכח בכל אחת מ-4 השנים האחרונות (יוני  2010 - יוני 2014), במתן שירותי ניקיון במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד - בתי חולים או מרפאות קופות חולים.
 3. מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.
 4. בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון – מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
 5. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב 3 השנים האחרונות ביותר מעבירה פלילית אחת הנוגעת לחוקי העבודה.
 6. המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת  יותר מפעמיים בגין עברות על חוקי העבודה ב 3 השנים האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.
 7. מחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון (לעובד) לא יפחת מ-38.67 ₪, לא כולל הוצאות תפעול  ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף להוראות משרד העבודה והרווחה.
 8. מעסיק לפחות 200 עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות 80 בעלי  וותק של שנתיים ומעלה, אצל המציע.
 9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
 10. הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה.
 11. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 12. השתתף בכנס ספקים, שייערך ביום ה' 4.9.14 ברמת השרון. ההשתתפות בכנס מותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. ההשתתפות הינה חובה, ומציע שלא ישתתף בכנס לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תפסל על הסף.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני: mandel_an@mac.org.il.
 
ההצעות תוגשנה לתיבת המכרזים במשרדי מכבי בתל אביב, כמפורט לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: 5.10.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות.