24 נובמבר 2017 ו' כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 130/2014
לאספקה, התקנה ואחזקה של מקררי מים (צ'ילרים)

מכרז מספר: 130/14
מועד פרסום: 21/08/2014
מועד אחרון להגשה: 16/09/2014
 
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 130/2014
לאספקה, התקנה ואחזקה של מקררי מים (צ'ילרים)
 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי השירות כלהלן:
 
אספקה, התקנה ואחזקה של 3 מקררי מים (צ'ילרים ) בגג בניין מס' 1 במעבדה המרכזית ברחוב המדע 9 ברחובות ; פירוק ופינוי של 3 צ'ילרים ישנים מגג בניין מס' 1 במעבדה ; הצרחה בין צ'ילר בגג בניין מס' 1 לצ'ילר בגג בניין מס' 2 במעבדה. למכבי שמורה האופציה לרכוש שירותי אחזקה בתשלום מעבר לתקופת האחריות והשירות למשך 3 תקופות בנות שנה אחת בכל פעם.
 
ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 21.8.14 ועד ליום 31.8.14 בתמורה לתשלום סך של  1,000 ₪ (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו בשנים 2012-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לכל אחת מהשנים לפחות.
  3. בידיו אישור מיבואן המערכות בארץ שהינו מוסמך ומאושר להתקנת הציוד ולמתן שירות אחזקה לאחר ההתקנה. במקרה שבו היבואן הוא המציע, יציג אישור היצרן על היותו נציגו המורשה.
  4. מסוגל לספק את המערכות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות שינוע, עבודות צנרת וחשמל.
  5. בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 שנים לפחות (בין 2009-2013), בהתקנת 20 מערכות בסך הכל, בתפוקה של 100 טון קירור/ליחידה בודדת  ובמתן שירותי אחזקה למערכות אלו; או לחילופין, התקנת 3 מערכות לפחות ברצף, בכל אחת מהשנים הנ"ל.
  6. בעל סיווג B1 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח- 1988.
  7. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  8. עמד בציון האיכות המזערי הנדרש.
  9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס הספקים, שהינו חובה, ויתקיים ביום 2.9.14, ברחובות.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 4.9.14. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 16.9.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.