24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2014
לאספקת מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות TORCH ו/או בדיקות EBV

מכרז מספר: 132/2014
מועד פרסום: 17/09/2014
מועד אחרון להגשה: 10/11/2014
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 132/2014
לאספקת מכשירים וריאגנטים לביצוע בדיקות TORCH ו/או בדיקות EBV
 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם  עד שני ספקים המסוגל/ים לספק למכבי מכשירים אוטומטיים וריאגנטים לביצוע בדיקות TORCH  (קבוצה 1) ו/או בדיקות EBV (קבוצה 2).
 
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.
 
ההתקשרות היא לתקופה של חמש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 17.9.14 ועד ליום 30.9.14 בתמורה לתשלום סך של  1,500  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הספק מסוגל לספק את המכשירים והריאגנטים הנדרשים וכן כל השירותים הנלווים, בעצמו או באמצעות קבלן משנה.
  • בידיו אישור מיצרן המכשיר והריאגנטים המוצעים כי הוא נציגו המורשה בארץ; לחילופין, בידיו אישור מנציגו המורשה בארץ של היצרן כי הוא המפיץ המורשה בארץ.
  • לספק, בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמו, נסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות, באספקת מכשור וריאגנטים בתחום הדיאגנוסטיקה המעבדתית וכל השירותים הכרוכים בכך ו/או במתן שירותים אפליקטיביים ותמיכה טכנית במכשור בתחום הדיאגנוסטיקה.
  • למכשיר ולריאגנטים המוצעים אישור ה- FDAו/או CE או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGAו/או רשויות הבריאות ביפן.
  • המכשיר מהתוצרת המוצעת בדגם המוצע או בדגם דומה פעיל ומבצע את כל הבדיקות הנדרשות לקבוצה המוצעת במעבדות מוסמכות בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או אוסטרליה - לפחות שנה אחת.
  • לספק הכנסות בשנתיים האחרונות ( 2012-2013 ) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, לכל אחת מהשנים, בהיקף של לפחות 3 מלש"ח לשנה למציע עבור קבוצה 1 ; לפחות 0.5 מלש"ח לשנה למציע עבור קבוצה 2 ; ולפחות 3.5 מלש"ח לשנה למציע עבור שתי הקבוצות יחדיו.
  • מציע המגיש הצעה לשתי קבוצות הבדיקות - בידיו תוכנית למימוש חובת שיתוף פעולה תעשייתי בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התשס"ז-2007.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב' 10.11.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.