18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2014
לאספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות

מכרז מספר: 127/14
מועד פרסום: 25/08/2014
מועד אחרון להגשה: 2/10/2014
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 127/2014
לאספקת ואחזקת מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי מערכות על-קול (US) גניקולוגיות מיילדותיות, להתקינם באתרי מכבי, ולספק שירותי תחזוקה שוטפת ותיקונים לכל רכיביהם, משני סוגים: סקירת מערכות ו/או לשימוש טכנאי אולטרסאונד.
 
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 25.8.14 ועד ליום 2.9.14 בתמורה לתשלום סך של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 1. תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
 2. יצרן או נציג מורשה של היצרן.
 3. באם נציג- בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 4. מסוגל לספק למכבי מערכות US גניקולוגיות מיילדותיות, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 5. ליצרן המערכות ותק של 5 שנים לפחות, בייצור מערכות US גניקולוגי מיילדותי ומכירתן בעולם המערבי.
 6. לו, או לו וליצרן יחדיו, ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מערכות US, על כל רכיביהם וכל השירותים הכרוכים בכך.
 7. בעל מערך שרות בישראל הכולל לפחות שני טכנאים ואיש אפליקציה אחד בעלי הסמכה של היצרן ובעלי ניסיון של לפחות 3 שנים, כל אחד, באחזקת מכשירי US.
 8. למערכת המוצעת על ידו אישור ה- FDA ו/או CE ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות בקנדה (HEALTH CANADA) ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות ביפן ו/או בעלי אישור של רשות הבריאות באוסטרליה (TGA).
 9. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
 10. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 11. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 10.9.14. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 2.10.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.