16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרז פומבי רגיל מס' 125/2014
טיפול באמצעות לחץ שלילי

מכרז מספר: 125/2014
מועד פרסום: 18/09/2014
מועד אחרון להגשה: 11/11/2014
 
מסמכי המכרז >>
(ייפתח בדפדפן נפרד)
   

מכרז פומבי רגיל מס' 125/2014
טיפול באמצעות לחץ שלילי

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל, לספק למכבי שרותי טיפול באמצעות לחץ שלילי למטופלים בביתם (או במרפאות מכבי), במקרים של פצעים קשי ריפוי או מקרים אחרים.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 18.9.14 ועד ליום 30.9.14 בתמורה לתשלום סך של 1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2012-2013 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לכל שנה, לפחות.
 • יבואן/יצרן של מכשיר ומתכלים לטיפול בלחץ שלילי ו/או נציג מורשה בארץ של היצרן/יבואן .
 • באם המציע אינו נציגו הישיר המורשה של היצרן/יבואן, בידו אישור מנציגו המורשה בארץ.
 • מסוגל לספק למכבי את השרות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. לעניין זה אחות עצמאית העובדת מטעם המציע לא תחשב כקבלן משנה.
 • למכשור המוצע על ידו במסגרת השירות אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • למכשור המוצע על ידו אישור אמ"ר מטעם משרד הבריאות או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אמ"ר.
 • המכשור מהתוצרת המוצעת על ידו במסגרת השירות פעיל בישראל ו/או במערב אירופה ו/או בצפון אמריקה ו/או ביפן ו/או באוסטרליה לפחות ב-3 השנים האחרונות.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים, 2012-2013 לפחות, באספקת שרות טיפול בלחץ שלילי בבית המטופל וכל השירותים הכרוכים בכך.
 • סיפק טיפול לחץ שלילי בשנת 2013 ל- 50 מטופלים, לפחות (בבתיהם), אשר טופלו לפחות 10 ימי טיפול ברצף ובהיקף כולל של לפחות 1000 ימי טיפול בסך הכל.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 11.11.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.