18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 134/2014
לאספקת צנטריפוגות, שירותי תחזוקה וכיול

מכרז מספר: 134/2014
מועד פרסום: 28/09/2014
מועד אחרון להגשה: 27/10/2014
 
מסמכי המכרז >>
(הקובץ ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 134/2014
לאספקת צנטריפוגות, שירותי תחזוקה וכיול
 

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 3 ספקים המסוגלים, לספק למכבי צנטריפוגות, שירותי תחזוקה וכיול לצנטריפוגות.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שנה. למכבי האופציה להאריך את ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'-ה' בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 28.9.14 ועד ליום 2.10.14 בתמורה לתשלום סך של  1,000  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה במזומן לפקודת מכבי שירותי בריאות, או באמצעות כרטיס אשראי.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  1. תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  2. הכנסותיו בשנים 2012-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
  3. בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ.
  4. מסוגל לספק למכבי את הצנטריפוגות וכל השירותים הכרוכים בכך, בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (למעט שירותי הובלה, בלבד).
  5. לכל אחת מהצנטריפוגות המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  6. הצנטריפוגות מהתוצרת המוצעת על ידו נמכרות לפחות 5 שנים בישראל ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או צפון אמריקה בכמות שאינה נופלת מאומדן הכמויות.
  7. ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בישראל במכירת צנטריפוגות ושירותי תחזוקה וכל השירותים הכרוכים בכך. 
  8. עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  9. רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ב' 27.10.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.