20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 112/2014
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג אויר וחיזוק תקרה

מכרז מספר: 112/2014
מועד פרסום: 6/11/2014
מועד אחרון להגשה: 11/12/2014

מסמכי המכרז >>
(הקובץ ייפתח בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 112/2014
שדרוג והחלפת מערכות מיזוג אויר וחיזוק תקרה

 
מכבי שירותי בריאות מזמינה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע העבודה הבאה: החלפת מערכת מזוג אויר וחיזוק תקרה במרכז רפואי אורה ברמת גן; שדרוג מערכת מזוג אויר במרכז רפואי השל"ה בתל אביב.
 
תנאי סף מוקדמים להשתתפות במכרז:
  • בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות מתקני מיזוג, בענף 170 בסיווג ב-2 לפחות.
  • בידיו האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  • ביצע והשלים במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות שלושה פרויקטים בתחום המיזוג של מבני ציבור (לא מבני מגורים), לפחות אחד מהם בשנה האחרונה שקדמה למועד הגשת ההצעה, בהיקף של לפחות 1,500,000 ₪ (כולל מע"מ), לכל אחד מהם. עבודות מיזוג אלה יכללו מערכות קרור/חימום במים וכן מערכות קרור/חימום בגז (VRF).  יש להמציא רשימה  הכוללת פירוט העבודות, יעוד המבנה וגודלו והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, יש להמציא רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, מסמך א-2.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 150,000 (מאה וחמישים אלף) ₪.
  • בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  • השתתף בסיור קבלנים, ובידיו קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תפסל על הסף. 
  • באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ), לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 6.11.14 ועד ליום 16.11.14 ימים א–ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה.
 
מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני  mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור. ניתן להפנות שאלות עד ליום 25.11.14 שעה 12.00.
 
סיור קבלנים ייערך ביום שלישי 18.11.14 ברמת גן. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד האמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום חמישי ה-11.12.14 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.