20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 128/2014
למכירת זכויות בקומה העליונה של "מרכז מסחרי רמות" בירושלים

מכרז מספר: 128/14
מועד פרסום: 8/12/2014
מועד אחרון להגשה: 29/1/2015
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 128/2014
למכירת זכויות בקומה העליונה של "מרכז מסחרי רמות" בירושלים

 1. מכבי שירותי בריאות מזמינה בזה את המעוניינים, להגיש הצעות לרכישת זכויות המזמינה בנכס,  והכל על פי התנאים המפורטים בהסכם.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 8.12.14 ועד ליום 31.12.14, תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזרו) במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 תל אביב, קומה 14, אצל רכזת ועדת המכרזים, הגב' ענת מנדל, והכל בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 14:00.
 3. ניתן להציג שאלות באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il. הצגת שאלות תתאפשר עד 8.1.15 בשעה 12:00 לאחר רכישת מסמכי המכרז.
 4. רשאי להגיש הצעה מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים שלהלן:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
  • אם המציע עוסק מורשה המנהל ספרים כדין, יצרף אישור ניהול ספרים.
  • המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו על סך של 600,000 ₪.
  • רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי, בידו קבלה המעידה על כך, וסייר בנכס.
   עמידת המציע בכל אחד מהתנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם הגשת ההצעה.
   מציע שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל – הצעתו תיפסל.
 5. המציע ימלא את טופס ההצעה ויצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז. אין לשלוח את ההצעות בדואר. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית לגב' ענת מנדל, כאשר המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' ה-29.1.15 בשעה 12:00.
 6. הזכויות בנכס יימכרו כשהנכס במצבו (AS IS) וכאמור בהסכם המכר המצורף למסמכי המכרז. באחריות המציע לבדוק באמצעות מומחים מקצועיים מטעמו את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס, ייעודו, אפשרויות השימוש והניצול שלו, הזכויות המשפטיות בו, מצב רישום הזכויות, זכויות הבניה, מידת התאמת הבנוי בפועל להיתרי הבניה, שטחו וגבולותיו וכד', לרבות בלשכת רישום המקרקעין, הרשות המקומית, הועדה לתכנון ולבניה, הרשות המקומית וכל גורם אחר שיש לו נגיעה לרישום הנכס הנ"ל והזכויות בו.
 7. מכבי לא תשלם דמי תיווך.
 8. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.  ניתן לעיין במסמכי המכרז, באתר מכבי באינטרנט.