16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 126/2014
לאספקת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות

מכרז מספר: 126/14
מועד פרסום: 19/11/2014
מועד אחרון להגשה: 30/12/2014
 
 

מכרז פומבי רגיל מס' 126/2014
לאספקת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות 

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים, לספק למכבי מקררים לאחסון חיסונים ותרופות העונים לדרישות המפרט ושירותי תחזוקה עבורם בפריסה ארצית.
 
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים,  ולמכבי שמורה האופציה להארכה ב-2 תקופות נוספות בנות שנה.
 
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 19.11.14 ועד ליום 27.11.14 בתמורה לתשלום סך של  500  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2012-2013, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 1 מיליון ₪ , לכל שנה, לפחות.
 • בידיו אישור מיצרן המקררים כי הוא נציגו המורשה בארץ.
 • התחייב לעמוד בנוהל משרד הבריאות 126 מינואר 2014.
 • המציא ממעבדה מוסמכת אישור ביצוע בדיקת תקינות וכיולים לאב טיפוס של המקררים כנדרש בנוהל.
 • מסוגל לספק למכבי את המקררים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
 • למקררים המוצעים על ידו תקן iec או תקן רשמי מקביל.
 • מועסקים על ידו לפחות 4 טכנאי שירות, התקנה ותיקונים כולל רכב לכל טכנאי.
 • טכנאי השירות יהיו בעלי הסמכה כטכנאים (לפחות) באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג, חשמל.
 • במידה והמקרר המוצע על ידו מוגדר ע"י היצרן כמקרר רפואי (Medical grade) יציג אישור FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספקת מקררים לאחסון חיסונים ו/או תרופות וכל השירותים הכרוכים בכך, לרבות שירותי אחזקה.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 7.12.14. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ג' 30.12.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.