18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2014
לאספקת מחטים המורכבות על עטי אינסולין

מכרז מספר: 123/14
מועד פרסום: 2/12/2014
מועד אחרון להגשה: 25/12/2014
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 123/2014
לאספקת מחטים המורכבות על עטי אינסולין

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים, לספק למכבי מחטים המורכבות על עטי אינסולין. מכבי שומרת לעצמה את הזכות להחיל את הזכייה גם על התוויות נוספות בנוסף לעטי אינסולין בהתאם לניסיון ואישורים רגולטוריים.

ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודש. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת.

מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה, עם המציעים במכרז שהצעותיהם תמצאנה המתאימות ביותר.

המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או כל מי שימונה מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 2.12.14 ועד ליום 7.12.14 בתמורה לתשלום סך של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים האחרונות 2013 - 2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 2 מיליון ₪ לשנה לפחות, בכל אחת מהשנים.
  • בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ או אישור מנציגו המורשה של היצרן.
  • למחטים המוצעות על ידו אישור ה-FDA ו/או CE ו/או קנדה HEALTH ו/או אוסטרליה TGA ו/או רשות הבריאות ביפן.
  • מסוגל לספק למכבי את המחטים בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה.
  • מכר בשנתיים האחרונות, למוסדות רפואיים במדינת ישראל, כמות של לפחות 7 מיליון מחטים מהתוצרת המוצעת.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 25.12.14 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.