17 ינואר 2018 א' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 115/2015
שירותי שינוע תכשירים

מכרז מספר: 115/2015
מועד פרסום: 11/01/2015
מועד אחרון להגשה: 12/02/2015
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 115/2015
שירותי שינוע תכשירים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק לאתרי מכבי בפריסה ארצית שירותי שינוע לתכשירים בטמפרטורת החדר (15-25 מעלות צלזיוס) ולתכשירים הדורשים קירור (2-8 מעלות צלזיוס), כמפורט במסמכי המכרז.

ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

ככל שתוגשנה במכרז יותר מהצעה אחת, ייערך הליך תחרותי נוסף.

המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. כל זאת, החל מיום 12.1.2015 ועד ליום 22.1.2015 בתמורה לתשלום סך של 1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
ניתן להפנות שאלות בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות דואר אלקטרוני mailto:mandel_an@mac.org.il
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.
 • מסוגל לספק למכבי שירותי שינוע תכשירים כמפורט במפרט בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה.
 • בעל רישיון בית מסחר לתרופות תקף מטעם משרד הבריאות.
 • רכבי הספק וקבלני המשנה יהיו כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים בטמפרטורת החדר ו/או כלי רכב ייעודיים להובלת תכשירים בקירור, לפי העניין (יציג דוחות הכשרה, כיול ומיפוי טמפ' העומדים בנוהל 126 של משרד הבריאות לשני כלי רכב מכל דגם המשמש להובלת התכשירים).
 • בעל ניסיון מוכח בישראל של לפחות שלוש שנים (בשנים 2014-2012), באספקת שירותי שינוע תכשירים וכל הכרוך בכך.
 • עומד בנהלי משרד הבריאות ותנאי עבודה GDP (תנאי אחסון והפצה נאותים).
 • הכנסותיו בשנים 2013-2012 לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו יהיו , לכל אחת מהשנים, לפחות, כלהלן: 1.6 מיליון ₪ למציע שינוע בטמפרטורת החדר; 750,000 ₪ למציע שינוע בקירור. ולמציע לשני התחומים יחדיו - 2.3 מיליון ₪.
 • כל כלי הרכב שיופעלו על פי דרישות הסכם זה, כולל על ידי קבלני משנה, יהיו תחת פיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.
 • בעל מערכת קשר סלולרי ו/או אלחוטי בכל אחד מכלי הרכב המופעלים על ידו , המאפשרת קשר שוטף עם הנהגים.
 • בעל ניסיון מוכח בישראל במתן השירותים ללקוח אחד לפחות, עם לפחות 250 נקודות חלוקה ברחבי הארץ, בשלוש השנים האחרונות (2012-2014).
 • מוכר על-ידי הרשויות כ- "מפעל חיוני", לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז - 1967.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 12.2.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.