21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 113/2015
שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות מחוזיים

מכרז מספר: 113/2015
מועד פרסום: 20/01/2015
מועד אחרון להגשה: 12/03/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מס' 113/2015
שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות מחוזיים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי ניהול והפעלת מוקדי קשרי לקוחות טלפוניים מחוזיים בשניים ממחוזות מכבי - מחוז צפון; ומחוז ירושלים והשפלה.

השירות יכלול ניהול והפעלה שלמה, מלאה וכוללת של שני המוקדים, לרבות סיוע במיפוי, אפיון והגדרת צרכי מכבי ביחס למוקד השירות, בתחום הטכנולוגי ובתחום הארגוני.

ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים, ולמכבי שמורה האופציה להארכה ב-2 תקופות נוספות בנות שנה כ"א. המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 20.1.2015 ועד ליום 29.1.2015 בתמורה לתשלום של 1,500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • מסוגל לספק למכבי שירותי ניהול והפעלת מוקדים טלפוניים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת שירותי ניהול והפעלת מוקדים טלפוניים בשיטת מיקור חוץ ו/או פנים.
  • הפעיל מוקד או מוקדים כאמור לעיל בהיקף של לפחות 70 עמדות נציג פעילות ומאוישות בו זמנית )לפחות על פני שש שעות רצופות בכל יום עבודה) וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • בעל ניסיון של ניהול מוקדים כאמור לעיל המרוחקים ממטה הספק.
  • הספק אינו מספק שירותי מיקור חוץ טלפוניים בפעילות זהה במהותה לאחת או יותר מקופות החולים המתחרות.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  •  עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 9.2.15. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
 
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 12.3.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.