18 ינואר 2018 ב' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2015
ביטוח כלי רכב

מכרז מספר: 117/2015
מועד פרסום: 29/01/2015
מועד אחרון להגשה: 26/02/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי רגיל מספר 117/2015
ביטוח כלי רכב

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם חברת ביטוח אחת באופן ישיר שלא באמצעות סוכן ביטוח, המסוגלת לספק למכבי, כיסוי ביטוחי לבעלי הרכב המוגדרים להלן כמפורט במכרז. הכיסוי הביטוחי יכלול ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל - 1970 וביטוח מקיף וצד ג' רכוש ותוספות כמפורט במכרז.ההתקשרות לשנה אחת החל מיום 1.5.2015 ועד ליום 30.4.2016. למכבי שמורה האופציה להארכה ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 29.1.2015 ועד ליום 8.2.2015 בתמורה לתשלום של 2,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.

רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • חברת ביטוח שבידה אישור בר תוקף לעסוק בביטוח בענף המתאים מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר בישראל.
  • בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  • ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, בביטוח כלי רכב, ל- 2 ארגונים לפחות, אשר בכל אחד מהם לפחות 1,000 כלי רכב של העובדים, כאשר הארגון הינו הגוף המשלם למבטח את פרמיית הביטוח עבור כלי הרכב הנ"ל.
  • הגיש הצעת ביטוח מקיף לכלי רכב מכל שנת יצור ללא הגבלת גיל הרכב ל"בעלי רכב שירות".
  • הפרמיה לביטוח חובה עבור בעלי "רכב שירות" ו"רכב אחר", תהיה קבועה ואחידה לכל דגמי כלי הרכב ולא תעלה על 1,430 ₪ לשנה לכסוי לכל נהג כולל נהג צעיר ו/או חדש.
  • הפרמיה לביטוח מקיף עבור בעלי "רכב שירות" כולל נהג צעיר ו/או חדש תהיה קבועה ואחידה לכל דגמי כלי הרכב ולא תעלה על 3,900 ₪ לשנה, לרכב שמחירו על פי מחירון יצחק לוי ביום כניסת הביטוח לתוקף אינו עולה על 200,000 ₪.
  • בעלי "רכב אחר" יזכו להנחה שלא תפחת מ- 15% מהתעריף לביטוח מקיף הנהוג בחברה הזוכה.
  • בעל יכולת להמציא, תעודת חובה כדוגמת התעודה המצורפת כנספח א'3, לפי "קוד זיהוי".
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 12.2.15. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 26.2.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.