12 מאי 2021 א' סיון תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 110/2015
שירותי משלוח הודעות קוליות ומסרונים

מכרז מספר: 110/2015
מועד פרסום: 28/01/2015
מועד אחרון להגשה: 19/03/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)
 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 110/2015
שירותי משלוח הודעות קוליות ומסרונים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי משלוח הודעות קוליות ומסרונים.
ההתקשרות היא לתקופה של 18 חודשים, ולמכבי שמורה האופציה להאריכה ב- 2 תקופות נוספות בנות 18 חודשים בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 28.1.2015 ועד ליום 10.2.2015 בתמורה לתשלום של 1,000 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
 
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2012- 2013 , לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 600,000 ₪ לכל שנה, לפחות.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל ב-3 השנים האחרונות לפחות, במתן שירותי משלוח הודעות קוליות ומסרונים וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 18.2.15. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 19.3.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.