20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 101/2015
שיפוץ ובינוי מרכז רפואי מכבי, צפת

מכרז מספר: 101/2015
מועד פרסום: 12/02/2015
מועד אחרון להגשה: 22/03/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה לעיתון בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 101/2015
שיפוץ ובינוי מרכז רפואי מכבי, צפת

מכבי שירותי בריאות מזמינה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע שיפוץ ובינוי במרכז הרפואי ברח' ירושלים, צפת.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
  1. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה ג'-2 לפחות.
  2. חתם על תצהיר עשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  3. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  4. אישור רו"ח בדבר היקף הכנסות לשנים 2013-2014 של לפחות 4 מלש"ח לכל שנה .
  5. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2010-2014). יש להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכספי או הכמותי של כ"א מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של הצעתו במכרז, יעוד המבנה והיקפו (שטח) והמעידה על ביצוע העבודות נשוא ההצעה המוגשת, גמר ומערכות למבני משרדים/מרפאות/ מבני ציבור, וכן רשימת ממליצים לעבודתו בפרויקטים הנ"ל. נתונים אלה ירשמו ע"י המציע בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן, מסמך א'-2.
  6. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 300,000 (שלוש מאות אלף) ש"ח .
  7. תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, בצירוף צילום רישיון המצהיר.
  8. השתתף בסיור קבלנים, ובידיו קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא ישתתף בסיור, הצעתו תפסל על הסף.
  9. באם המציע הינו חברה בע"מ- אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 1500 ש"ח (כולל מע"מ), לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 12.2.15 ועד ליום 22.2.15 ימים א-ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור. ניתן להפנות שאלות עד ליום 1.3.15 שעה 12.00.
סיור קבלנים ייערך ביום שני ה- 23.2.15 בשעה 14:00 בצפת. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ראשון ה-22.3.15 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.