18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 116/2015
לאספקת ציוד משקי ומשרדי

מכרז מספר: 116/2015
מועד פרסום: 19/02/2015
מועד אחרון להגשה: 19/04/2015
מסמכי המכרז >>
טופס הצעה במדיה מגנטית >>
נספח גרפי לטופס >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מס' 116/2015
לאספקת ציוד משקי ומשרדי

 
מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק לאתרי מכבי בפריסה ארצית – אחד לציוד משקי ואחד לציוד משרדי. יתכן זוכה אחד לשני סוגי הציוד. מלבד מכבי, משתתפים במכרז גופים נוספים.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי ולגופים המשתתפים (כל אחד לפי שיקול דעתו) שמורה האופציה  להאריך את תקופת ההסכם ב- 2 תקופות נוספות בנות שנתיים בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 19.2.2015 ועד ליום 9.3.2015 בתמורה לתשלום של  1,500  ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות (2013-2014) לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן לפחות 6 מיליון ₪ לכל שנה למציע ציוד משקי ; או לפחות 5 מיליון ₪ לכל שנה למציע ציוד משרדי. למען הסר ספק,  מציע אשר יגיש הצעה לציוד המשרדי וגם למשקי, הכנסותיו הן לפחות 11 מיליון ₪ לכל שנה.
  • מסוגל לספק למכבי את הציוד המשרדי ו/או המשקי בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר (למעט הפצת/ שינוע הציוד לכל האתרים).
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של שנתיים לפחות (2013-2014), באספקת ציוד משקי ו/או משרדי וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • הינו בעל יכולת הפצה מוכחת (שלו או של קבלן המשנה) לארגון אחד לפחות בפריסה ארצית בהיקף כספי של  לפחות 4 מיליון ₪ לשנה, בכל אחת מהשנים 2013-2014.
  • ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 100,000 ₪.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
  • יגיש הצעה לכל הפריטים (משקי ו/או משרדי לפי העניין) ולכל הגופים המשתתפים.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il. ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום א' 19.4.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.