20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מס' 102/2015
עבודות שיפוץ ובינוי במרכז רפואי ברח' אופירה, אור יהודה

מכרז מספר: 102/2015
מועד פרסום: 12/03/2015
מועד אחרון להגשה: 28/04/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 102/2015
עבודות שיפוץ ובינוי במרכז רפואי ברח' אופירה, אור יהודה

מכבי שירותי בריאות מזמינה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע שיפוץ ובינוי במרכז הרפואי ברח' אופירה 1, אור יהודה.
ככל שתוגשנה יותר מהצעה אחת במכרז, יתבצע הליך תחרותי נוסף.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
  1. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה, קבוצה  ג'-2  לפחות.
  2. חתם על תצהיר עשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
  3. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 והתקנות והצווים לפיו.
  4. אישור רו"ח בדבר היקף הכנסות לשנים  2013-2014  של לפחות 4 מלש"ח לכל שנה.
  5. בנה לפחות שלושה פרויקטים, במהלך חמש השנים האחרונות (2010-2014).
  6. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 300,000 (שלוש מאות אלף) ₪.
  7. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל,  כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל  ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
  8. השתתף בסיור קבלנים.
  9. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו  אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
 
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 2,500 ₪, לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 12.3.15 ועד ליום 22.3.15 ימים א–ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני  mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור. ניתן להפנות שאלות עד ליום 30.3.15 שעה 12.00.
סיור קבלנים ייערך ביום  ב'  ה- 23.3.15. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ג' ה-28.4.15 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.