20 יוני 2021 י' תמוז תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 103/2015
אספקת והתקנת מערכת מיזוג אויר ואוורור במבנה מכבי ברחוב הופיין 13, חולון

מכרז מספר: 103/2015
מועד פרסום: 12/03/2015
מועד עדכון: 15/04/2015
מועד אחרון להגשה: 05/05/2015
מסמכי המכרז >>
תצהירי המרכז >>
מודעה בשפה הערבית >>
מודעה מעודכנת בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

עדכון מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 103/2015
אספקת והתקנת מערכת מיזוג אויר ואוורור ברחוב הופיין, חולון


מכבי שירותי בריאות מבקשת לערוך שינוי בתנאים המוקדמים להשתתפות המכרז הנדון שפורסם ביום 12.3.15, כלהלן:
א. בידי המציע אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות מיזוג אויר על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט-1969, ואישור מעודכן של סיווג ענף 170 קבוצה ב-2, לפחות.
ב. בידי המציע תצהיר מהנדס, מסמך א'3 כשהוא חתום על ידי מהנדס אזרחי ו/או מהנדס מיזוג אויר ומאושר כדין בפני עורך דין, ואליו מצורף צילום רשיונו של המצהיר.
להלן המועדים הקובעים במכרז:
רכישת מסמכי המכרז - 15.4.15-20.4.15 - תמורת 2,500 ש"ח, אשר לא יוחזרו.
סיור קבלנים, שהינו חובה, יתקיים באתר - 20.4.15 בשעה 14:30 .
הגשת שאלות - עד ליום 28.4.15 , באמצעות דוא"ל: mandel_an@mac.org.il.
הגשת ההצעות - יום ג' 5.5.15 בשעה 12:00. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה!
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, לא כולל ימי חג ומועד, אצל הגב' ענת מנדל, במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברחוב המרד 27 בתל-אביב.

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 103/2015
אספקת והתקנת מערכת מיזוג אויר ואוורור במבנה מכבי ברחוב הופיין 13 , חולון

מכבי שירותי בריאות מזמינה את המעוניינים להגיש הצעות לביצוע אספקת והתקנת מערכת מיזוג אוויר ואוורור במבנה מכבי ברחוב הופיין 13 בחולון.
ככל שתוגשנה יותר מהצעה אחת במכרז, יתבצע הליך תחרותי נוסף.
תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים:
א. בידיו אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות מיזוג אוויר עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים המתאימים לחוזה זה.
ב. חתם על תצהיר עשוי לפני עו"ד המאשר את העובדה שהרישום האמור לא בוטל, ותקף ליום הגשת ההצעה.
ג. בידיו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 והתקנות והצווים לפיו.
ד. אישור רו"ח בדבר היקף הכנסות לשנים 2013-2014 של לפחות 4 מלש"ח לכל שנה .
ה. ניסיונו כולל אספקה והתקנה של לפחות 3 מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה של 300 טון קירור צילרים או VRF, במהלך 2010-2014, כל פרויקט בהיקף כספי של לפחות מחצית מהעבודות נשוא המכרז.
ו. ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 200,000 (מאתיים אלף) ₪.
ז. בידיו תצהיר מהנדס/אדריכל כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר.
ח. השתתף בסיור קבלנים.
ט. באם המציע הינו חברה בע"מ, בידיו אישור עו"ד בדבר מורשה חתימה של החברה, וכן אישור כי החברה קיימת ופועלת וכי על פי מסמכי ההתאגדות, החברה רשאית לחתום על המסמכים המהווים חלק מהמכרז, וכי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.
כל המעוניין להשתתף במכרז זכאי לקבל את מסמכי המכרז, תמורת המחאה בסכום של 2500 ש"ח (כולל מע"מ), לפקודת מכבי שירותי בריאות, שלא יוחזר בשום מקרה, החל מיום 12.03.15 ועד ליום 22.3.15 ימים א-ה, בין השעות 14.00-10.00, במשרדי מכבי, ברחוב המרד 27, תל-אביב, קומה 14, אצל הגברת ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים או כל מי שימונה במקומה.
מציע המעוניין להציג שאלות יעשה כן עד למועד שנקבע במסמכי המכרז, באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, לפני או אחרי הסיור. ניתן להפנות שאלות עד ליום 29.3.15 שעה 12.00.
סיור קבלנים ייערך ביום שלישי ה- 24.3.15 . ההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. לא תותר השתתפות בסיור הקבלנים למי שלא רכש את מסמכי המכרז במועד הנקוב במודעה זו.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום שני ה-13.4.15 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר מכבי באינטרנט. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.