24 ינואר 2018 ח' שבט תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי מס' 112/2015
לשירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח

מכרז מספר: 112/2015
מועד פרסום: 19/03/2015
מועד עדכון: 16/4/2015
מועד אחרון להגשה: 21/05/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי מס' 112/2015
לשירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח - הארכת מועדים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספקים, המסוגלים לספק למכבי שירות לקיחת דגימות מעבדה בבתי המבוטחים, ב-6 אזורים – מרכז, שרון, צפון, דרום, ירושלים, ושפלה.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים,  ולמכבי שמורה האופציה להארכה ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כ"א.
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן, לפי שיקול דעתה.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 16.4.2015 ועד ליום 26.4.2015 בתמורה לתשלום של  500 ש"ח (שלא יוחזר), במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2014-2013 הן לפחות 200,000 ₪ לכל אחת מהשנים.
  • מסוגל לספק למכבי שירות לקיחת דגימות מעבדה בבית המבוטח  בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 השנים האחרונות (2012-2014) לפחות, באספקת השירות נשוא המכרז  וכל השירותים הכרוכים בכך.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש. 
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 4.5.15. תשובות לשאלות תימסרנה עד ליום 13.5.15.
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 21.5.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  www.maccabi4u.co.il. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז (למעט המועדים כאמור לעיל).