11 מאי 2021 כ"ט אייר תשפ"א

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2015
לאספקת ציוד ושירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים

מכרז מספר: 121/2015
מועד פרסום: 30/03/2015
מועד אחרון להגשה: 06/05/2015

מכרז פומבי רגיל מספר 121/2015
לאספקת ציוד ושירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק למכבי: ציוד תקשורת נתונים, ושירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים.
ההתקשרות היא לתקופה של שלוש שנים, עם אופציה להארכה ב-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כ"א.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 30.3.2015 ועד ליום 2.4.2015 בתמורה לתשלום של 2,500 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
  • יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
  • הכנסותיו בשנים 2013-2014, לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן 3 מיליון  ₪ לכל אחת מהשנים, לפחות.
  • בידיו אישור מהיצרנים Cisco ו-Avaya  כי הוא נציגם המורשה בארץ.
  • הספק מוגדר כספק שותף, ברמת  Gold לפחות, מהיצרנים Cisco ו-Avaya.
  • מסוגל לספק למכבי את השירות והרכש בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.
  • בעל ניסיון במתן השירות נשוא מכרז זה, ל- 3 ארגונים לפחות, עם למעלה מ- 100 אתרים בפריסה ארצית, כל אחד.
  • בעל ניסיון מוכח בישראל של 3 שנים לפחות, באספקת ציוד תקשורת נתונים ומתן שירותי תחזוקה לרשתות תקשורת נתונים.
  • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.
  • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 20.4.15.
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ד' 6.5.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז באינטרנט, באתר מכבי שירותי בריאות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.