16 דצמבר 2017 כ"ח כסלו תשע"ח

מכרזים חדשים

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2015
שירותי ביקורת ואחזקת מערכות אוטומטיות למתיזי מים וציוד כיבוי אש

מכרז מספר: 114/2015
מועד פרסום: 16/04/2015
מועד אחרון להגשה: 28/05/2015
מסמכי המכרז >>
מודעה בשפה הערבית >>
(הקבצים ייפתחו בדפדפן נפרד)

מכרז פומבי רגיל מספר 114/2015
שירותי ביקורת ואחזקת מערכות אוטומטיות למתיזי מים וציוד כיבוי אש

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם עד 2 ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותים כלהלן:
אחזקה וביקורות תקופתיות למערכות אוטומטיות למתיזי מים ולציוד כיבוי אש. הצטיידות – התקנה או תוספת -בהתאם לצורך.
ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים,  עם אופציה להארכה ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כ"א.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, לא כולל ימי חג ומועד. זאת, החל מיום 16.4.2015 ועד ליום 30.4.2015 בתמורה לתשלום של 1,500 ₪, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות.
רשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:
 • תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
 • הכנסותיו בשנים 2012-2014 לשירות תחזוקה ומערכות (תיק שירות לקוחות ולא ביצוע התקנות חדשות), הן 1,500,000 ₪ לפחות, לכל אחת מהשנים.
 • מסוגל לספק למכבי בעצמו (ולא באמצעות קבלני משנה) את השירותים והציוד. ניתן להשתמש בקבלן משנה לצורך מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת"י 712 ולצורך הוספת מתיזי מים במערכות קיימות.
 • הינו בעל ניסיון מוכח בישראל של 5 השנים האחרונות לפחות, באספקת השירותים נשוא מכרז זה.
 • לחברה הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוקה למתיזי מים לפי ת"י 1928.
 • בעל הסמכה לתחזוקת מטפים לפי ת"י 129.
 • מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקת מערכות מתזים לפי ת"י 1928 (תחזוקאי מוסמך למתזים); מעסיק לפחות 10 אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת"י להתקנה ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת"י 129 (תחזוקאי מוסמך למטפים) (יכולה להיות חפיפה ביניהם אך לא פחות מ- 10 אנשי שירות בסה"כ).
 • ברשותו לפחות 10 רכבי שירות.
 • בעל יכולת לספק השירותים בפריסה ארצית, בכל רחבי הארץ, לרבות: אילת, איו"ש ורמת הגולן.
 • מסוגל לספק את השירותים למערכות, בשני מתקנים שונים במכבי בו זמנית.
 • סיפק שירותים דוגמת השירותים נשוא מכרז זה ל- 10  לקוחות לפחות (בפריסה ארצית) כאשר לכל אחד מהם בנפרד היו  50 מערכות מתזים הפרוסות בנקודות שונות ברחבי הארץ ו– 50 אתרים שונים לתחזוקת ציוד כיבוי אש מטלטלים, בחמש שנים האחרונות. (כל אחד לחוד, לכל שנה).
 • ברשותו מוקד שירות לקוחות בשעות הפעילות של הספק לקבלת פניות ודיווחים על תקלות.
 • עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 • רכש את מסמכי המכרז ממכבי, והשתתף בכנס הספקים, שהינו חובה, ויתקיים ביום 3.5.15 בתל-אביב.
 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות הדואר האלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 7.5.15.
ההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה' 28.5.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.